Skal utrede ferielovens system for opptjening av feriepenger

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet setter i gang en ekstern utredning av ulike modeller for opptjening av feriepenger.

Etter dagens regler opptjenes feriepenger fra første dag man er i jobb i det ene kalenderåret, men feriepengene blir først utbetalt året etter at de er opptjent.

Departementet ønsker å få utredet hvordan opptjening og utbetaling av feriepenger kan bringes nærmere hverandre i tid. I utgangspunktet omfatter arbeidet ikke andre endringer i ferielovens system.

Arbeidet vil skje i to etapper. Først skal det utredes modell(er) for nytt opptjeningssystem gjennom et eksternt oppdrag. Deretter vil departementet ha en prosess med partene i arbeidslivet, alminnelig høring mv. knyttet til eventuell gjennomføring.