Næringsministerens innlegg under Smart produksjon 2024 i Ålesund

                                                                                             *Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen.

Det er en stor glede å være her i dag, og få treffe dere.

Det er alltid like hyggelig å komme hit til Ålesund, landets maritime hovedstad.  

I møte med de store oppgavene vi står overfor, hvor vi skal kutte utslipp, øke eksporten utenom olje og gass, og utvikle grønne løsninger som verden vil ha, er det en stor styrke å ha dere på laget.

At det bor noe helt spesielt i dere fra Ålesund har dere vist mange ganger før.

I dag er det 120 år siden den store bybrannen her i Ålesund.

Ett menneske døde, og 10.000 mennesker sto uten tak over hodet.

Men den gangen, som nå, brettet ålesunderne opp ermene og begynte på den enorme oppgaven med å bygge opp igjen byen.

Evnene som kom til nytte den gangen, finner vi igjen i dag.

Hele næringslivet i denne regionen er offensivt og fremoverlent:

Ingen steder i landet finner vi en mer komplett maritim næring, med hele spennet fra tjeneste- og utstyrsleverandører til rederier og verft, som hevder seg i verdensklasse.

Sjømatnæringen står sterkt her, og bidrar til nye, nasjonale eksportrekorder år etter år.

Den sunnmørske møbelindustrien har sørget for både stor komfort og stor verdiskaping i mange tiår.

Og ikke minst er Ålesund og hele denne regionen en magnet for turister fra både inn- og utland, som vil oppleve alt det spektakulære dere har å by på.

Kort fortalt: Her på Sunnmøre ser dere muligheter og griper dem.

*

Det er store oppgaver som venter, men gang på gang har dere her langs den sunnmørske kysten bevist at dere er blant de beste i klassen på omstilling.

Det er en egenskap som aldri går av moten.

Og nå trenger vi denne omstillingskraften mer enn noen gang.

Vi står i en geopolitisk situasjon med økt spenning og usikkerhet, hvor krig og konflikt både i Ukraina og i Midtøsten preger oss sterkt.

I tillegg påvirker prisvekst og renteoppgang hverdagen for både bedrifter og privatpersoner.

Og samtidig skal vi gjennom en gigantisk, grønn omstilling. Som virkelig haster.

*

Det er Bedrifts-Norge som skal være lokomotivet for grønn verdiskaping i årene fremover.

Vår jobb som politikere er å bidra til at næringslivet lykkes på veien til en bærekraftig fremtid.

Derfor har regjeringen blant annet lansert «Grønt industriløft».

«Grønt industriløft» ble første gang lagt frem sommeren 2022 av statsministeren og meg selv, og deretter fulgte vi opp med en 2.0-versjon i fjor.

Og jeg må si oppfølgeren er like god som den første.

Totalt peker vi på ni innsatsområder hvor norsk næringsliv står sterkt rustet til å bidra – og hevde seg - i det grønne skiftet.

Og her er det viktig å ha to tanker i hodet samtidig.

Grønt industriløft handler både om å utvikle nye, grønne næringer som havvind, hydrogen, CO2-fangst og -lagring, batterier og solceller.

Men det handler også om å videreutvikle eksisterende næringsliv i en grønnere retning.

Her ser vi et særlig potensial innen maritim næring, prosessindustrien, skogindustrien og sist, men ikke minst, manufacturing – eller produksjonsindustri for å bruke et norsk ord.

Innen en rekke av disse områdene er vi helt avhengige av næringslivet her i Ålesund og langs Møre-kysten for å lykkes.

Dere har erfaring og kompetanse som er bygget opp gjennom generasjoner fra det havbaserte næringslivet.

Det skal vi i fellesskap bygge videre på.

*

Alle næringene jeg ramset opp som er del av «Grønt industriløft» har det til felles at de krever produksjon av fysiske produkter.

Enten det er snakk om vindmøller langt til havs, solceller og batterier, eller maritimt utstyr og skip, så trenger man fysiske komponenter.

Produksjonsindustrien er dermed en bærebjelke i det grønne skiftet.

Oppgaven som produksjonsindustrien står overfor i det grønne skiftet er todelt.

Vi må både redusere utslipp fra produksjonsindustrien selv – og næringen må bidra til innovasjon og utviklingen av nye, smarte løsninger – som igjen kutter utslipp i eksisterende næringer og legger grunnlaget for utvikling av nye.

Her ligger det store muligheter for sunnmørske industribedrifter.

I en verden som etterspør bærekraftige løsninger i økende grad, har Norge, og ikke minst den maritime industrien her på Sunnmøre, alle muligheter til å lede an internasjonalt.

*

For å få fortgang i den grønne omstillingen av norsk industri lanserte vi henholdsvis 100 tiltak og deretter ytterligere 48 tiltak i forbindelse med lanseringen av «Grønt industriløft» 1.0 og 2.0.

Jeg skulle gjerne listet opp alle de til sammen 148 tiltakene, for jeg synes det er en glimrende liste, men jeg skal begrense meg til noen eksempler:

Vi har inngått grønne industripartnerskap med Tyskland, Frankrike, Sverige og Danmark.

Vi har lyst ut de to første områdene for havvind på norsk sokkel – og tilrettelagt for utvikling av flere grønne industrier.

Vi har stilt krav om at klima skal vektes med minst 30 prosent i offentlige anskaffelser, for å drive frem innovasjon og nye, bærekraftige løsninger.

Vi har styrket virkemiddelapparatet, blant med økte midler til Nysnø og Investinor.

Og vi har mobilisert privat kapital til en rekke grønne prosjekter i Norge.

Kortversjonen er at mye er på gang, og enda mer vil skje fremover.

Men vi klarer det ikke uten dere.

*

Som en del av arbeidet med «Grønt industriløft» vil det også lages en egen manufacturingstrategi.

Her trenger vi innspill fra dere.

Vi vil også etablere et topplederforum med deltagere fra både manufacturingindustrien og de grønne verdikjedene.

Som del av dette arbeidet må vi vurdere om den norske manufacturingindustrien kan markedsføres og profileres bedre i utlandet.

Her er det helt sikkert et potensial som vi i fellesskap kan ta ut.

*

Digitalisering byr på store muligheter. Men vi må legge til rette for at næringslivet på best mulig vis kan nyttiggjøre seg disse mulighetene.

Derfor la digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung og jeg frem planene for et nytt veikart for teknologinæringen forrige uke.

Regjeringen jobber allerede med en egen nasjonal digitaliseringsstrategi, som skal dekke alle sektorer. Veikartet for teknologinæringen kommer i tillegg.

Målet med veikartet for teknologinæringen er å utnytte mulighetene som ligger innen bruk av de dype teknologiene, som inkluderer kunstig intelligens, autonome systemer, robotikk og kvantesystemer.

Dette representerer en ny bølge av innovasjon, med mange muligheter for både samfunnet og næringslivet, som både kan bidra til å løse store utfordringer og skape nye arbeidsplasser over hele landet.

*

Skal vi lykkes med de store oppgavene vi står overfor, og det kjære venner, det skal vi, må vi både satse på de gode ideene, og vi må jobbe sammen for å få dem ut i livet.

Gründere og oppstartsbedrifter er en viktig kilde til fornyelse, og regjeringen vil derfor legge frem en stortingsmelding om gründere og oppstartsbedrifter.

Meldingen skal gi grunnlag for at Norge skal bli et av verdens beste land å starte og drive virksomhet i, og den vil være den første av sitt slag i Norge. 

Vi er fortsatt tidlig i arbeidet med meldingen, og vi skal arrangere innspillsmøter.

Her håper jeg dere vil bidra. Og dele hva dere mener skal til for å gjøre Norge til et av de beste landene i verden å starte bedrift i.

*

Ved å satse på teknologi, innovasjon og gründere og entreprenører kan vi sammen skape springbrett for morgendagens eksporteventyr.

Å legge til rette for økt eksport av grønne løsninger er derfor en viktig del av regjeringens eksportstrategi «Hele Norge eksporterer», hvor mer og grønnere maritim eksport er en av satsingene.

*

Folkens, store oppgaver venter, men også store muligheter ligger foran oss.

Fra vårt langstrakte og tidvis både forblåste og nedsnødde land, har vi veldig gode forutsetninger for å skape lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser i det grønne skiftet.

Ikke minst gjelder det næringslivet her på Sunnmøre.

Ved å jobbe sammen, på tvers av offentlig og privat sektor, på tvers av næringer og landsdeler, skal vi skape ny, grønn vekst.

Her har Ålesund og Sunnmøre alle forutsetninger for å spille en helt sentral rolle.

Stå på videre!

Tusen takk for meg!

***