Forsiden

Søk UNESCO-midler

Søk om støtte til prosjekter om presse- og ytringsfrihet, bærekraftig utvikling, immateriell kulturarv, verdensarv, dokumentarv og demokratiutvikling

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.

Tilskuddsordningen skal bidra til å:

a) styrke UNESCOs arbeid og ansvarsområder
b) gjøre UNESCO mer kjent i Norge
c) gjennomføre UNESCO-kommisjonens vedtatte satsingsområder.

Den norske UNESCO-kommisjonen vedtar satsingsområder og bestemmer hvilke søknader som skal innvilges. Her kan du se hvilke prosjekter som fikk støtte i 2022.

I søknadsbehandlingen vil vi vektlegge:

 • at prosjektene fremmer ett eller flere av UNESCOs satsingsområder
 • at prosjektene har god kvalitet
 • at prosjektene når mange, med vekt på barn og unge
 • at prosjektene stimulerer til samarbeid, inkludert internasjonalt samarbeid, men med hovedaktivitet i Norge

UNESCO-kommisjonen prioriterer søknader innenfor følgende satsingsområder:

 • Bærekraftig utvikling
  Prosjekter som fremmer FNs bærekraftsmål og 2030-agendaen. Prosjekter relatert til FNs tiår for havforskning, FNs tiår for urfolksspråk, og UNESCOs Man and the Biosphere (MAB)-program vil bli prioritert.
 • Ytringsfrihet/pressefrihet
  Prosjekter der ytringsfrihet og pressefrihet er sentralt. Prosjekter som vektlegger journalisters sikkerhet og bekjempelse av straffefrihet for kriminelle handlinger mot journalister vil bli prioritert.
 • Immateriell kulturarv
  Prosjekter som fremmer kunnskap og innsikt om immateriell kulturarv. Prosjekter relatert til urfolk og minoriteter i Norge, og projekter som legger til rette for innskrivninger av den immaterielle kulturarven, vil bli prioritert.
 • Verdensarven og dokumentarven
  Prosjekter som fremmer kunnskap og innsikt om verdensarven eller er relatert til dokumentarv (Memory of the World).
 • Demokratiutvikling
  Prosjekter med vekt på toleranse, integrering og bekjempelse av trakassering og hatefulle ytringer.

Tilskuddsordningen gir organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregisteret og offentlige institusjoner en mulighet til å søke om midler som fremmer arbeid med UNESCO-relaterte spørsmål. Enkeltpersoner kan ikke søke om midler. Totalt beløp til fordeling er ca. 3,78 millioner kroner*. Minimumsbeløp for søknader om støtte er 20 000 kroner og maksimumsbeløp er 300 000 kroner.

 • Det gis ikke støtte til ordinær drift eller vesentlig kjøp av utstyr.
 • Søknader til prosjekter som allerede er avholdt innen søknadsbehandlingen er ferdig 15. mars 2023, vil i utgangspunktet avvises.
 • Kommisjonen oppfordrer til at det kun sendes én søknad fra hver organisasjon og vil i utgangspunktet kun gi tilskudd til ett prosjekt fra hver søker. Små og mellomstore organisasjoner vil prioriteres.
 • Organisasjoner som tidligere har fått støtte vil ikke få anledning til å søke på nytt dersom ikke tilfredsstillende rapport og regnskap fra tidligere tildelte midler foreligger.
 • Det gis ikke støtte til samme prosjekt mer enn tre år etter hverandre. Ved søknad om støtte etter dette må det komme frem i søknaden hvordan prosjektet er videreutviklet. Kommisjonen kan gjøre unntak for prosjekter knyttet til FN-dager og UNESCO-dager.

Søknadsfrist er tirsdag 31. januar 2023 klokken 23:59.

Alle søknader må leveres inn elektronisk via søknadsskjema. Det vil bli gitt svar i løpet av april 2023. Alle søknader inngår i offentlig journal. Det betyr at alle som ønsker det kan be om innsyn og få se hvem som har søkt og innholdet i søknadene.

Har du spørsmål om ordningen? Kontakt UNESCO-kommisjonens sekretariat i Kunnskapsdepartementet: natcom@unesco.no

*Med forbehold om Stortingets budsjettbehandling