Søknader om tillatelse til lagring av CO2 i Nordsjøen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av et område i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.

— Det er gledelig med den store interessen det er for CO2-lagring på norsk sokkel. Det at vi jevnlig får inn søknader om å utlyse områder og å lagre CO2 på disse områdene viser at vår tildelingspolitikk fungerer etter hensikten, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Departementet har fått henvendelse fra kommersielle aktører med ønske om å få tildelt et konkret område for lagring av CO2. Området ligger i Nordsjøen og ble utlyst 11. januar 2023 i henhold til lagringsforskriften.

Ved søknadsfristens utløp 22. februar hadde departementet mottatt søknader fra fem selskaper. Departementet vil behandle de innkomne søknadene og tar sikte på å tildele areal etter lagringsforskriften i løpet av første halvår 2023.

Selskaper som har søkt:

Equinor ASA

Neptune Energy Norge AS

Storegga Norge AS

Sval Energi AS

Wintershall Dea Norge ASA

Bakgrunn

Virksomhet rettet mot undersøkelse og leting etter undersjøiske reservoarer for lagring av CO2, samt utnyttelse, transport og lagring av CO2 i slike reservoarer på norsk kontinentalsokkel er regulert i lagringsforskriften (forskrift 5. desember 2014 nr. 1517).

Alle som skal drive slik lagringsvirksomhet trenger en tillatelse etter forskriften. I tillegg har Petroleumstilsynet den 20. februar 2020 fastsatt forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og lagring av CO2 på kontinentalsokkelen (CO2-sikkerhetsforskriften).

CO2-lagring er viktig for at verden skal nå sine klimamål og legger også grunnlaget for utvikling av en ny næring i Norge. Norske myndigheter legger aktivt til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel. Selskaper som har den nødvendige kompetansen og som har modnet fram industrielt gode og lønnsomme prosjekter vil kunne søke om en tillatelse tilpasset virksomhetens behov. Staten vil føre en forutsigbar, effektiv og fleksibel prosess for å gi industrielle aktører tilgang til aktuelle lagringsmuligheter. Områder som er aktuelle for tildeling vil bli utlyst blant annet for å sikre konkurranse.

I tråd med lagringsforskriften forventer departementet normalt å tildele en letetillatelse forut for tildeling av en utnyttelsestillatelse i et aktuelt område. Letetillatelser kan tildeles til ett eller flere kompetente selskaper. Dersom en tillatelse tildeles flere selskaper, vil departementet som hovedregel utpeke ett av selskapene som operatør.

Tildeling av letetillatelser vil normalt gjøres med et arbeidsprogram med én forpliktende fase og påfølgende betingede faser med beslutningspunkter for videreføring eller tilbakelevering av arealet til staten. Tilbakelevering gjør at andre interessenter med lagringsbehov kan søke tildeling av området. Arbeidsprogrammet vil normalt avsluttes med et krav om innlevering av en plan for utbygging og drift (PUD) for lagringslokaliteten eller tilbakelevering.