Solide banker bidrar til omstilling

Innlegg i Finansavisen

De norske bankene er i dag vesentlig mer solide enn under finanskrisen for snart åtte år siden. Bankene har brukt de gode årene i norsk økonomi til å bygge egenkapital og står nå bedre rustet til å møte urolige tider. Det er en fordel, ikke bare for den enkelte bank og dens eiere, men også for norsk næringsliv og norske husholdninger, skriver finansminister Siv Jensen.

En velfungerende bank- og finansnæring er sentralt i en god økonomisk utvikling. For Finansdepartementet har det derfor vært viktig å utvikle en god næringspolitikk for en stor og viktig næring.

Banker har en avgjørende rolle i å formidle penger fra de som sparer til de som investerer. Bankenes rolle i betalingssystemet er fundamental i et moderne samfunn.

Norske myndigheter har valgt å fase inn nye kapitalkrav raskere enn myndighetene i mange andre europeiske land. Vi trappet opp kravene i en periode hvor det har gått godt i norsk økonomi og hvor bankene har hatt god lønnsomhet. Bankene har levert på de økte kapitalkravene. Resultatet er at norske banker i dag er meget godt kapitaliserte i internasjonal målestokk og langt bedre enn sine svenske og danske konkurrenter når man måler egenkapitalen i forhold til totalkapitalen. Den planlagte opptrappingen av kapitalkravene for norske banker nærmer seg nå slutten.

Norske banker har vært opptatt av å synliggjøre den styrkede soliditeten. Regjeringen ønsker å bidra med kunnskap om norsk økonomi og norsk finansnæring internasjonalt, slik at norske banker får tilgang på finansiering til priser som reflekterer hvor solide de faktisk er. Jeg var derfor nylig i London der budskapet overfor internasjonale investorer var at reguleringen av norske banker er god, og at bankene de senere årene har økt kapitalen og styrket soliditeten betydelig.

Finansdepartementet vil sende på høring et forslag til regler for uvektet kjernekapitalandel. Et slikt regelverk vil ytterligere synliggjøre at norske banker er solide og har mye kapital av høy kvalitet.

I en tid hvor norsk næringsliv er inne i en krevende omstilling er solide banker et konkurransefortrinn. Solide banker står godt rustet til å utøve en offensiv næringspolitikk for egen bransje.

Finansnæringen er en stor og viktig næring både gjennom de 50 000 kompetanse­arbeidsplassene i næringen og som en avgjørende infrastruktur for alt øvrig norsk næringsliv.

Norsk finansnæring ligger langt fremme i bruk av kostnadseffektive elektroniske løsninger i hele verdikjeden. På dette området er det nødvendig å drive kontinuerlig innovasjon, og vi ser at utviklingen innenfor finansiell teknologi (FinTech) internasjonalt går raskt. Norsk finansnæring er godt rustet til å gripe de mulighetene som den teknologiske utviklingen byr på.

Norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser forvalter verdier for om lag 1200 milliarder kroner på vegne av sine kunder. Foretakene har pekt på at investeringer i infrastruktur kan gi en langsiktig og stabil avkastning som svarer godt til selskapenes betalingsforpliktelser. Det investeres likevel lite pensjonsmidler i denne type virksomheter. Jeg vil derfor vurdere endringer i regelverket for å legge til rette for at privat pensjonskapital kan investeres mer i infrastruktur. Dette må veies opp mot kundenes sikkerhet for sine pensjoner.

Økt kunnskap om aksjemarkedet og personlig økonomi gir bedre forståelse for bedrifters verdiskaping og bedre tilgang på risikokapital for næringslivet. Finansnæringen bidrar aktivt til opplæring i personlig økonomi gjennom samarbeid med Forbrukerombudet og Ungt Entreprenørskap.

Regjeringen legger i dag frem finansmarkedsmeldingen. Norsk finansnæring spiller en sentral rolle i omstillingen som norsk næringsliv er inne i, og i det grønne skiftet. Med solide banker står en offensiv finansnæring godt rustet til å bidra til omstillingen.