Spørsmål til behandlingen av Prop 100 S (2015-2016) om overføring av myndighet til EUs finanstilsyn

Jeg viser til brev 20. mai 2016 med følgende spørsmål i forbindelse med behandlingen av Prop. 100 S (2015-2016):

«1. EUs finanstilsyn skal bidra til ensartet tilsynspraksis og et felles europeisk regelverk ved å gi anbefalinger og retningslinjer for nasjonalt tilsynsarbeid, og ved å utarbeide forslag til utfyllende regelverk som kan fastsettes av Kommisjonen. Kan regjeringen forsikre om at regjeringens forslag om overføring av myndighet til EUs finanstilsyn i seg selv ikke vil innebære at Norge må godta mer fullharmonisering av regelverk på finansmarkedsområdet som kan bidra til at Norge får et regelverk som er mindre «strengt» og mindre hensiktsmessig med tanke på å ruste oss mot nye finanskriser?

2. Kan regjeringens forslag om overføring av myndighet til EUs finanstilsyn innebære en risiko for at EU i fremtiden kan kreve finansielle bidrag fra Norge for å avhjelpe en finanskrise i EU?»

Svar:

1. Når EUs finanstilsynsmyndigheter utarbeider utkast til utfyllende regelverk, og Kommisjonen vedtar dette regelverket, vil innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring i norsk rett følge de vanlige mekanismene i EØS-avtalen. Det vil si at når EU-reglene er tatt inn i EØS-avtalen, med EØS-tilpasninger, blir vi bundet av regelverket. Hvis EU vedtar fullharmoniseringsdirektiver eller forordninger, følger det av EØS-avtalens system at vi skal innlemme og gjennomføre tilsvarende regelverk. Dette vil ikke endre seg ved tilknytning til EUs finanstilsynsmyndigheter.

Anbefalinger og retningslinjer fra EUs finanstilsynsmyndigheter skal bidra til enhetlig fortolkning og praktisering av regelverket, og gir ikke i seg selv nye plikter og rettigheter. Anbefalingene og retningslinjene er ikke formelt bindende, men bygger på et «følg eller forklar-prinsipp», som nærmere omtalt i Prop. 100 S (2015-2016) s. 18.

2. En tilknytning til EUs finanstilsynssystem som foreslått, gir ikke EU en rett til å kreve finansielle bidrag fra EØS/EFTA-statene utover avgiften fra nasjonale tilsynsmyndigheter som nærmere redegjort for i Prop. 100 S (2015-2016), s. 75.   

Med hilsen

Siv Jensen