SSBs leverkårsundersøkelse:

– Tallene viser at de aller fleste studentene har det bra

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Levekårsundersøkelsen blant studentene viser at de aller fleste har det bra og opplever få problemer, men at særlig de yngste fulltidsstudentene og studenter med barn sliter mer.

– Nå har vi fått en rapport som gir et godt faktagrunnlag for hvordan studentene har det. Det skal vi bruke når vi skal nå skal jobbe videre med student- og utdanningspolitikken. Da er det naturlig å først prioritere tiltak som retter seg spesielt mot de gruppene som har de største utfordringene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Levekårsundersøkelsen blant studentene er gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Statistisk sentralbyrå har gjennomført en bred kartlegging av studentenes studiehverdag, bolig og bosituasjon, fysiske og psykiske helse, arbeidsforhold og økonomi. For første gang er også fagskolestudenter med i undersøkelsen.

– Bra at studenter har sommer- og ekstrajobb

Blant heltidsstudentene oppgir 63 prosent at Lånekassen er deres hovedinntektskilde. Samtidig jobber to av tre heltidsstudenter i universitets- og høgskoleutdanning ved siden av studiene høsten 2021.

– Det er et historisk sterkt arbeidsmarked, hvor det mangler folk i de fleste sektorer. Jeg mener det både er bra og viktig at folk jobber ved siden av studiene. Tidligere undersøkelser har vist at det å jobbe inntil 10 timer i uken ikke går utover studiene. Med en slik ekstrajobb i tillegg til lån og stipend så har man betydelig mer å rutte med enn det budsjettet som for eksempel NSO opererer med, sier Borten Moe.

Samlet sett bruker en heltidsstudent med jobb i gjennomsnitt 50 timer i uken på studier og jobb, hvorav 15 timer i snitt går til jobb og 35 timer til studier. Studenter uten jobb bruker i snitt 38 timer i uken på studiene.

– Studiefinansieringen vi har i Norge er en av de beste i verden, og vi har gratis høyere utdanning. Rapporten viser at en del studenter nå oppgir at de jobber mer enn ti timer. Det er et valg, men det viktig at de finner en balanse mellom studier og ekstrajobb, sier Borten Moe.

Rapporten viser også at det er studenter med barn som er den gruppen med størst betalingsproblemer.

– Det viser at regjeringen tenker helt rett når vi har sagt at vi skal prioriterer studenter med barn høyeste for å få økt studiestøtte i denne regjeringsperioden, sier Borten Moe.

Flere bor i studentbolig enn noen gang

Rapporten viser at det er mest vanlig at studentene leier boligen de bor i. Andelen heltidsstudenter ved universiteter og høgskoler som eier sin egen bolig har økt fra 16 prosent i 2010 til 22 prosent i 2021. Det er også en økning i andelen studenter som leier studentbolig. I 2021 leide 17 prosent av heltidsstudenter mellom 19-34 år studentbolig, mot 15 prosent i 2010.

– Vi må hjelpe studentene der det monner mest. Kostnader til å bo er det som er den klart største utgiften og derfor kan flere studentboliger gjøre en stor forskjell for mange. I tillegg vil det bidra til å lette presset i det private leiemarkedet for studenter. I Hurdalsplattformen fastslår at vi skal nå 3 000 nye studentboliger årlig i løpet av regjeringsperioden. For å få til det må blant annet kommunene få opp farten på regulering av nye studentboliger og samskipnadene må få bygget det antallet boliger som de får penger til, sier Borten Moe.

Flere sliter psykisk

Siden den forrige levekårsundersøkelsen i 2010 har andelen studenter som vurderer egen helse som god, falt markant. Samtidig er gjennomsnittlig skår og andelen med lav tilfredshet på omtrent samme nivå som den voksne befolkningen generelt for 2021.

Flertallet av studentene, 72 prosent, opplever middels eller høy tilfredshet med livet. Unge heltidsstudenter sliter i størst grad med psykiske plager og ensomhet, og det er aleneboende som er spesielt utsatte. For å få enda mer kunnskap om psykiske lidelser blant studenter er det derfor bevilget en millioner kroner ekstra til en tilleggsundersøkelse til SHoT 2022.

– Det er dessverre ikke overraskende funn, men det er alvorlig. Undersøkelsen ble gjennomført under korona-pandemien og det er mulig det påvirker resultatene, men funnene er uansett alvorlige. Jeg mener funnene understreker betydningen av at vi greier å få med så mange studenter som mulig i sosiale fellesskap som idrett, studentforeninger eller i en ekstrajobb, sier Borten Moe.

­– Så ser vi at det ikke nødvendigvis er helseutfordringer knyttet til at du er student, men at du er ung og i starten av voksenlivet, med alt det innebærer. Økningen i psykiske plager i befolkningen er et samfunnsproblem som vi må jobbe bredt for å løse, sier Borten Moe.

Mer om undersøkelsen

Spørreundersøkelsen ble sendt ut senhøstes 2021 og resultatene er trolig derfor noe påvirket av følgene av korona-pandemien. SSB påpeker at levekårsproblemene i studentbefolkningen er ikke nødvendigvis knyttet til det å være student, men er oftere knyttet til studentenes alder og livsfase. I mange tilfeller ligner studentenes levekår befolkningens når aldersgruppe og familietype sammenlignes.