Startar brei innspelsrunde om ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Ei rekkje aktørar i næringsliv og offentleg sektor deltek på innspelsmøte i samband med at regjeringa har starta arbeidet med ny nasjonal digitaliseringsstrategi.

 

Statssekretær Gunn Karin Gjul med Øyvind Husby, sjef for IKET Norge til venstre og Trond Eilertsen, administrerende direktør Computas, til høyre
Statssekretær Gunn Karin Gjul med Øyvind Husby, administrerende direktør for IKT Norge til venstre og Trond Eilertsen, administrerende direktør Computas, til høyre. Fra det første innspillsmøtet knyttet til arbeidet med den nye nasjonale digitaliseringsstrategien, avholdt hos Computas. Foto: KDD

Strategien skal mellom anna stake ut kursen for vidare digitalisering av offentleg sektor, legge betre til rette for digitalisering i næringslivet og ta opp viktige samfunnsspørsmål, som behov for betre regulering av nye teknologiar – til dømes kunstig intelligens - og forholdet til tech-gigantane.

Målet er sterkare samordning og utvikling av ein heilskapleg politikk som går på tvers av offentleg og privat sektor.

– For denne regjeringa er det viktig med demokratisk kontroll over digitaliseringa av samfunnet. Noreg er allereie ein av verdas mest digitaliserte land, men det er framleis store moglegheiter innan effektivisering, verdiskaping og forenkling i både det offentlege, næringslivet og samfunnet elles. Samstundes er det store truslar for personvern, påverkingskampanjar, avhengigheit og kriminell verksemd. Med den nye digitaliseringsstrategien skal vi leggje rammene for statens politikk for dei neste åra og derfor er det viktig med gode, breie innspelsrundar slik at vi får fram dei beste ideane, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Målet med innspelsmøta er mellom anna å lytte til viktige synspunkt frå aktørar i næringsliv, offentleg sektor, akademia og sivilsamfunn.

Kommunal- og distriktsdepartementet er mellom anna interesserte i å høyre om:

  • Forventningar til strategien
  • Er det drivkrefter og utviklingstrekk som vil påverke samfunnet generelt, og som strategien bør ta høgde for?
  • Kva er dei viktigaste moglegheitene og utfordringane digitaliseringa fører med seg framover?
  • Korleis kan regjeringa bidra til å løysa desse utfordringane gjennom denne strategien?