Statsansatte har høyt engasjement for jobben

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Ansatte i staten rapporterer om et høyt engasjement, og er sterkt motivert for jobben de gjør for fellesskapet. Samtidig opplever flere høyere arbeidsbelastningen enn i 2018. Over halvparten ønsker hjemmekontor to dager i uken eller mer i fremtiden. Det kommer fram i ferske tall fra Statsansatteundersøkelsen.

«Det er viktig for meg at arbeidet mitt bidrar til et felles gode» er den enkeltpåstanden som får høyest skår i hele Statsansatteundersøkelsen. Undersøkelsen, er gjennomført blant 4136 medarbeidere og 769 topp- og mellomledere i staten. Over 80 prosent av de spurte oppgir at de er enige i at de har varierte arbeidsoppgaver, at de blir faglig utfordret og at de har gode muligheter til å utnytte egen kompetanse.

– Dersom vi skal klare å løse framtidens utfordringer, må staten være en attraktiv arbeidsplass med høyt kompetente og engasjerte ansatte. Jeg er glad for å se at svært mange statsansatte rapporterer om høyt jobbengasjement, gode muligheter for å bruke og utvikle kompetansen sin, og at de har en variert arbeidsdag, sier Bjørn Arild Gram, kommunal- og distriktsminister (Sp).

Les undersøkelsen her. 

Samtidig gir mange statsansatte uttrykk for at arbeidsbelastning har blitt større siden 2018. Over fire av ti sier seg uenig i påstanden om at de er sjeldent stresset på grunn av jobben.

En høy andel ansatte har jobbet fra hjemmekontor i pandemien. 54 prosent av respondentene svarer at de ønsker hjemmekontor to dager i uken, eller mer, i fremtiden. Om lag 7 av 10 ledere svarer at de er positive til å gi medarbeiderne økt fleksibilitet til å jobbe hjemmefra.

– Dette tyder på at erfaringene vi har gjort oss gjennom pandemien vil gi varige endringer i arbeidshverdagen for statsansatte. Det vil bli vanligere med hjemmekontor, vi vil reise mindre og ha flere digitale møter, sier Gram.

Digitalisering viktig lederoppgave

De fleste statsansatte er fornøyd med er tilgangen på digitale verktøy, og virksomhetenes evne til å ta disse verktøyene i bruk. Samtidig gir både ledere og medarbeidere uttrykk for mindre kjennskap til virksomhetenes mål og ambisjoner på digitaliseringsområdet sammenlignet med 2018.

Mange ledere opplever at de mangler tilgang på nødvendig digital kompetanse og at virksomheten mangler rutiner for å holde den digitale kompetansen oppdatert. Samtidig mener 30 prosent av lederne at digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser er blant de viktigste lederoppgavene de neste tre årene.

– Pandemien har ført til økt digitalisering i samfunnet. Statlige etater utvikler nye tjenester og digitaliserer arbeidsprosesser. Men det er en utfordring å få tak i riktig kompetanse. Samtidig må vi bli bedre på å involvere brukerne når det skal utvikles nye løsninger, sier Gram.

Ledere oppfatter jobben som inspirerende

Lederne i staten rapporterer at de i stor grad får brukt kompetansen sin i jobben, og 87 prosent svarer at de har en inspirerende jobb. De har stor variasjon i oppgaver og blir faglig utfordret i arbeidet. Lederne oppgir at å lede i endring og omstilling vil bli en særlig viktig lederoppgave framover, etterfulgt av mål- og strategiarbeid og kompetanseutvikling. 

– Statsansatteundersøkelsen gir et omfattende tilfang av informasjon, og gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av arbeidsgiverpolitikken i staten, sier Gram. 

Om statsansatteundersøkelsen

Statsansatteundersøkelsen blir gjennomført blant et representativt utvalg statsansatte hvert tredje år, og ble sist sendt ut i oktober 2021. Undersøkelsen forteller oss om hvordan de opplever ulike sider ved sin arbeidssituasjon. I alt deltok 4136 medarbeidere og 769 topp- og mellomledere i høstens undersøkelse. Resultatene er delt opp i fem delrapporter med følgende tema: Staten som arbeidsplass, Kompetanse, Endring og omstilling, Ledelse og Arbeidssituasjonen.