Statsministerens innlegg på pressetreff om Ola Borten Moes avgang

Ola Borten Moe har i dag bedt om å få å trekke seg som forsknings- og høyere utdanningsminister. Vi fikk kunnskap om at det var stilt spørsmål rundt Olas aksjebeholdning og -handel tidligere i uka. Jeg ble orientert om dette onsdag ettermiddag. Finansministeren ble orientert om det omtrent samtidig.

Det har pågått administrativt og politisk arbeid på kontoret for å skaffe oversikt over denne saken. Dette er en sak som vi må bruke nødvendig tid på for å få full oversikt. Det er viktig for å kunne ha en grundighet i behandlingen.

Ola Borten Moe har i dag bedt om å få å trekke seg som forsknings- og høyere utdanningsminister fordi han har brutt habilitetsregelverket og regjeringens retningslinjer for aksjehandel. Det handler om aktsomhet. Det er svært alvorlige feil, som Ola har erkjent.

Det er avgjørende at folk har tillit til de avgjørelsene regjeringen tar. Konsekvensene denne saken har for tilliten til ham og regjeringen, er ikke forenlig med at han fortsetter som statsråd. Det er konklusjonen.

Jeg har hatt kontakt med Trygve, leder av Senterpartiet, gjennom denne uka. I dag ettermiddag hadde også Ola og jeg en grundig samtale om saken. I det møtet, kom vi sammen frem til at konklusjonen er at han trekker seg som statsråd. Det har finansministeren og jeg vært omforent om. Også Ola.

Ola Borten Moe har aksjer i flere ulike selskap. Noen av aksjene har han kjøpt før han ble statsråd. Han har også kjøpt aksjer av betydelige store summer etter at han ble statsråd. Det er noe vi har blitt kjent med denne uka.

I håndboken for politisk ledelse, som er utdelt, presentert og gjennomgått i regjering, står det klart og tydelig at politisk ledelse skal vise stor aktsomhet med aksjer. Vi skal ikke eie eller handle med aksjer hvis det kan «være egnet til» å svekke tilliten til statsråden, regjeringen eller departementene.

Som medlemmer av regjeringen håndterer vi stadig vekk spørsmål - og tar beslutninger - som direkte og indirekte påvirker alle deler av det norske samfunn - også norske selskaper som er på Oslo børs. Når man i regjering behandler slike saker, kan man få tilgang til sensitiv informasjon, som ikke er offentlig kjent, og som kan påvirke verdien av verdipapirer.  

Derfor er det svært sentralt at statsrådene skal være varsomme med å eie eller handle aksjer. Særlig når det gjelder aksjer i store, norske selskaper.

Ola sier selv at han har handlet i strid med regjeringens retningslinjer for aksjehandel. Det er jeg enig med ham i.

Ola sier også at han brutt habilitetsregelverket opptil flere ganger, blant annet da regjeringen ved to anledninger i vinter behandlet saker knyttet til våpenproduksjon i Nammo - som er delvis eid av Kongsberg Gruppen som Ola kjøpte aksjer i.

Ola sier selv at han gjorde en feilvurdering av egen habilitet den gangen. Det gir jeg han annerkjennelsen for. I dag vurderer han at han var og er inhabil, og at han ikke burde deltatt på disse møtene. Det er jeg også enig med ham i.

Det er sånn, og det må være sånn at det er statsrådens eget ansvar å tenke gjennom habilitet når det oppstår, og ta konklusjonen på det grunnlaget. Det ansvaret må ligge hos statsrådene selv - ut ifra veldig klare kriterier som de fikk innføring i fra dag èn i regjering.

Jeg gjentar: vi brukte en hel dag på dette. Det er gjennomgang i departementene, i ledelsene og hos statsrådene som gjør dette ukentlig. Det er beskrevet i håndboken for politisk ledelse.

På en dag som denne vil jeg også si at jeg beklager at Borten Moe går ut av regjering, fordi han har vært en dyktig statsråd på sitt fagfelt. Han har gjort et meget viktig arbeid, på et veldig viktig område for regjeringen.

Det arbeidet kommer vi til å fortsette med. Vi kommer til å fortsette prosjektene som er påbegynt. 

Ola har lagt fram utsynsmeldingen, som sier noe om hva slags kompetanse Norge vil trenge i fremtiden, og hvilke tiltak vi trenger for å møte disse behovene. 

Han startet arbeidet med en stortingsmelding om profesjonsutdanningene, som er viktig for å få nok kompetent arbeidskraft til skole- helse- og velferdstjenester over hele landet.

Jeg vil også fremheve noe han og jeg har jobbet aktivt med sammen. Det er å ta nødvendige og krevende grep for å få ned kostnadene i store byggeprosjekter i sin sektor, som Livsvitenskapbygget, Vikingtidmuseet og campus NTNU.

Ola har også bidratt til å rydde opp i Forskningsrådets økonomi. Der lå det store svakheter fra den forrige regjeringen som Ola og det nye styret i Forskningsrådet var med på å få på stø kurs. Han tok viktige grep for å bruke mindre ressurser på byråkrati og mer på forskning og utdanning.

Så helt avslutningsvis, vil jeg si at regjeringen har løpende arbeid knyttet til habilitet. Det er og blir den enkeltes ansvar å sørge for å vurdere sin habilitet i saker.

Hvis man er usikker som statsråd, så er det veldig enkelt å be om hjelp. De kan be om hjelp fra departementet de er i. Jeg forventer at mine statsråder leser håndbok for politisk ledelse, og setter seg inn i de reglene som gjelder. Er det krevende, så kan de også gå til lovavdelingen i Justisdepartementet og få veiledning.

Før statsrådene ble statsråder hadde de grundige samtaler med stabssjefen på mitt kontor. Samtalene omhandlet blant annet oversikt over hva de eide og hvordan de måtte håndtere det. Hvordan de måtte vise aktsomhet.

Jeg opplever at statsrådene er opptatt av å vise aktsomhet.

Det er slik at det er menneskelig å gjøre feil. Statsråder kan gjøre feil. Noen feil er det mulig å unnskylde for så å gå videre. Mens noen feil får konsekvenser for tillitt.  

Habilitetsregelverket er helt grunnleggende for tillit. Vi har flere ganger denne sommeren understreket nettopp det. Over sommeren vil regjeringen, i sine møter og diskusjoner, innskjerpe og understreke betydningen av at det regelverket - som er godt, tydelig og klart - blir fulgt.

Og med det gir jeg ordet til Trygve.