Statsministerens tale til Sosent-konferansen 2020

Statsminister Erna Solbergs tale til Sosent-konferansen 2020.

                                                                                       Sjekkes mot framføring.

Kjære alle sammen,

Det er hyggelig å være her.

Det er et viktig tema dere har satt på dagsorden i dag: Hvordan få til bedre arbeidsinkludering?

Altfor mange mennesker i arbeidsfør alder står i dag utenfor arbeidslivet.

Dette er sløsing med samfunnets ressurser, og et stort tap for de som ikke får bidra.

Dette var bakgrunnen for at regjeringen startet inkluderingsdugnaden i 2018, med mål om å få flere personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne ut i jobb.

Koronapandemien har ikke gjort dette arbeidet enklere.

I krisetider blir inkluderingsmulighetene i bedriftene rammet.

Og veien ut i arbeid blir potensielt enda lenger for de som allerede stod utenfor.

Da er det desto viktigere å holde trykket oppe.

***

Jeg er opptatt av at vi skal ha et samfunn med små forskjeller. Og noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere ulikheten over tid, er å få folk i jobb.

Norge er flere ganger kåret til ett av landene i verden med minst forskjeller.

Vi har høyere levestandard og mindre ulikhet enn de aller fleste andre land i verden.

Slik skal det fortsatt være.

Inkludering handler om å ta noen sjanser.

Og om å gi noen en sjanse.

På dagens konferanse får dere blant annet møte flere personer som av forskjellige grunner har havnet på utsiden av fellesskapet.

De har kommet seg tilbake i arbeid, dels på grunn av egen innsats, men aller mest fordi noen valgte å gi dem en sjanse.

Den sjansen er det viktig at noen som dere gir dem.

Den bidrar til at flere får jobb. Og den bidrar til et større mangfold.

Vi får stadig mer kunnskap om at mangfold er lønnsomt.

Mangfold åpner opp for nye perspektiver.

Mangfold er det motsatte av ensidighet, ensporethet og ekkokammer.

Dette er ikke bare verdifullt innad i den enkelte bedrift, men også på samfunnsnivå.

At vi har et spekter av forskjellige mennesker i arbeid.

***

For noen uker siden la vi frem statsbudsjettet for neste år. «Skape mer og inkludere flere» var overskriften på budsjettet.

Et av hovedmålene i budsjettet er at alle skal få muligheten til å delta, både i arbeidslivet og samfunnslivet.

I budsjettet foreslår vi å øke satsingen på arbeidsmarkedstiltak rettet mot folk som står uten jobb med 825 millioner kroner.

Det vil gi om lag 7000 nye tiltaksplasser, og styrke ungdomssatsingen og inkluderingsdugnaden.

Dette forslaget gir rom for totalt 63 000 tiltaksplasser i 2021. Flere tiltaksplasser er et målrettet tiltak for å inkludere flere i arbeidslivet og for å motvirke at arbeidsledigheten stagnerer på et høyt nivå fremover.

Godt tilpassede arbeidsmarkedstiltak har dokumentert og positiv effekt på overgang til arbeid.

Nå som arbeidsledigheten er høyere enn normalt er det særlig viktig at flest mulig får nødvendig støtte og hjelp til å komme raskt tilbake i jobb.

Og vi må sørge for at utsatte grupper ikke blir skjøvet lenger unna arbeidsmarkedet på grunn av koronapandemien.

Det er nesten rart å tenke på at jeg i februar åpnet et møte om inkluderingsdugnaden ved å vise til gode tider i norsk økonomi.

I dag er situasjonen en ganske annen, men selv i krevende tider er det mange bedrifter som fortsetter å ansette.

Som tør å satse. Som tør å inkludere.

Det imponerer meg.

***

Vi har et bredt og godt velferdsapparat i Norge, men vi trenger de som våger å tenke litt utenfor boksen også.

Sosialt entreprenørskap handler om å finne nye løsninger på samfunnsmessige problemer.

I seg selv er det ikke nytt at entreprenørskap i frivillig og privat sektor spiller en rolle i den norske velferdsstaten. Men her har vi sett en stor oppblomstring de siste årene.

Det er bra. Regjeringen ønsker å legge til rette for at gode krefter får bidra med nye, innovative løsninger på feltet.

Vi vet at dere har mye å bidra med, også fordi dere ofte har brukerne med på laget.

Jeg støtter varmt det arbeidet som gjøres, blant annet i Ferds portefølje.

Vi må bidra til at nye initiativer som viser gode resultater får mulighet til å oppskalere.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har en tilskuddsordning rettet mot sosiale entreprenører som jobber med fattigdomsbekjempelse og sosial eksklusjon.

I tillegg har vi det øvrige næringsrettede virkemiddelapparatet, der det finnes en del muligheter for starthjelp.

De senere årene er det også åpnet for flere typer leverandører av arbeidsmarkedstiltak gjennom økt bruk av anbud.

Her kan også sosiale entreprenører konkurrere om oppdrag, og slik være med å øke både mangfoldet og kvaliteten i tilbudet.

Også i regjeringens nye strategi for barn som vokser opp i familier med lav inntekt er sosialt entreprenørskap et element.

Strategien skal blant annet legge til rette for et bedre samarbeid med frivilligheten, næringsliv og sosiale entreprenører på fattigdomsfeltet.

Vi trenger alle de gode kreftene som kan bidra til at noen får det litt bedre. Det å få folk ut i arbeid og aktivitet er ofte en god start.

Derfor er det så viktig at dere som er ledere og ansvarlige i næringslivet deltar her i dag, og ønsker å lære mer om hvordan dette kan gjøres i praksis.

Tusen takk for at dere bidrar i dugnaden for et mer inkluderende arbeidsliv. Og lykke til videre!