Stor nedgang i 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag

Norske elever presterer lavere i matematikk, lesing og naturfag enn i 2018. Flere elever enn før er på det laveste nivået på alle de tre fagområdene, viser resultatene av PISA-undersøkelsen 2022.

– Jeg er spesielt bekymret for den store økningen i elever som er på det laveste nivået. Vi har høye ambisjoner for elevenes læring, og dette er en utvikling vi er nødt til å snu, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap). 

Den internasjonale undersøkelsen PISA (Programme for International Student Assement) måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Elevene svarer også på spørsmål om holdninger til undervisningen og læringsmiljøet ved skolen. 

– Årsakene til nedgangen ligger trolig både i og utenfor skolen. Derfor kan ikke lærerne snu denne utviklingen alene. Nå trenger vi en bred mobilisering rundt skolen og et krafttak for at elevene våre skal lære mer, sier Nordtun. 

PISA 2022 viser blant annet:  

 • Aldri før har norske elever prestert dårligere i gjennomsnitt i matematikk. I lesing og naturfag er de på samme nivå som i 2006, som da var det laveste nivået som er målt.
 • Norge er på samme nivå som OECD-snittet i lesing og matematikk, men under i naturfag. I PISA 2022 går OECD-snittet ned, men nedgangen for norske elever er større enn de fleste OECD-landene.
 • Fra 2018 til 2022 har andelen lavtpresterende elever (under mestringsnivå 2 av 6) økt fra 19 til 31 prosent i matematikk, fra 21 til 28 prosent i naturfag og fra 19 til 27 prosent i lesing. Samlet sett er det nå 41 prosent av de norske elevene som kan betegnes som lavtpresterende i ett eller flere fagområder.  

– Når så mange presterer på laveste nivå er det kritisk for de ungdommene det gjelder, skolen og samfunnet. Det er viktig at skolen sørger for at alle elever som sliter med et fag fanges opp og følges opp, sier Nordtun. 

Direktør i Utdanningsdirektoratet, Morten Rosenkvist, er også svært bekymret over den store nedgangen i PISA-resultatene.  

– Det skjer store og raske samfunnsendringer og vi må ha en skole som klarer å følge med i denne utviklingen. Det er også viktig at skolen kan være en motkraft, der vi mener at utviklingen går i feil retning, sier han. 

Kunnskapsministeren ber om en bred mobilisering 

Det siste året har flere undersøkelser, som PIRLS, ICCS og PISA, vist en negativ utvikling i elevenes læringsresultater.  

Kunnskapsministeren har nå invitert partene i skolen til et møte for å diskutere resultatene, og hva som kan gjøres sammen for å snu utviklingen.  

– I tillegg er vi i gang med flere tiltak som jeg mener vil bidra til å løfte elevene. For det første skal skolen bli mer praktisk og variert. For det andre jobber vi med en nasjonal satsning på lesing og vi har bevilget mer penger til fysiske skolebøker. For det tredje ser vi på hvordan vi kan få bedre kontroll med digitaliseringen i skolen, sier Nordtun. 

Størst nedgang i matematikk og økende forskjeller  

Matematikk er det fagområdet i undersøkelsen der elevene har størst tilbakegang. 3 av 10 elever presterer nå på det laveste nivået i matematikk, mot 2 av 10 i 2018. 

– Når så mange elever strever med matematikk, og det er en økning i andelen som opplever matematikkangst, er det klart vi må se hva vi kan gjøre for å endre dette. I en verden hvor den teknologiske utviklingen går raskt, er kompetanse i realfag viktig for både deltakelse i samfunnet og for arbeids- og næringslivet, sier Nordtun. 

Høsten 2020 fikk skolen nye læreplaner. Disse legger til rette for dybdelæring og mer praktisk, utforskende og relevant opplæring.  

– Jeg mener de nye læreplanene er et viktig grep, som ennå ikke har fått virke fullt ut. Med økt fokus på å løse problemer, resonnere og argumentere har jeg troen på at det vil bidra til å øke elevenes interesse og kompetanse i matematikk og naturfag, sier Nordtun. 

Undersøkelsen viser at Norge er blant landene hvor hjemmebakgrunn har minst betydning for resultatene. Men, det er en økende forskjell mellom elever med høy og lav sosioøkonomisk status. Det bekymrer Nordtun. 

– Fellesskolen skal gi alle like muligheter til å oppleve mestring, trivsel og læring. Det er viktig for denne regjeringen å redusere økonomiske og sosiale forskjeller, og vi er nå flere statsråder som jobber sammen for å ta tak i dette, sier hun. 

Kunnskapsministeren mottar PISA-resultatene

Sammensatte årsaker til nedgangen  

Forskerne bak rapporten har ikke en entydig forklaring på nedgangen, men peker på at pandemien og restriksjonene som fulgte med kan ha påvirket elevenes læringsresultater. Samtidig er Nordtun opptatt av at pandemien ikke er eneste forklaring.  

– Jeg mener årsakene til nedgangen er sammensatte. Mange elever har blitt mindre motivert for skole, digitalisering har endret lesevanene våre, og skjermbruken har nok gjort noe med både konsentrasjonsevne, utholdenhet og oppmerksomhet. I tillegg øker fraværet i ungdomsskolen og på videregående skole, sier hun. 

Nordtun mener likevel vi har gode forutsetninger for å snu utviklingen. Norske elever rapporterer i større grad om et godt forhold til skolen enn elever i andre nordiske land og OECD. 

– Vi har mange dyktige og dedikerte lærere og ansatte i skolen. De aller fleste barn og unge trives godt, de opplever tilhørighet og vennskap, og får god støtte fra lærerne sine. Det er et godt utgangspunkt, sier hun. 

Nett-tv Resultata frå PISA-undersøkinga 2022 blir lagt fram

Se sendingen her

Se sendingen her

 • De norske resultatene for PISA 2022 viser en tilbakegang i prestasjoner på alle de tre fagområdene sammenliknet med 2018. Tilbakegangen er stor i matematikk (33 poeng) og lesing (23 poeng), og noe mindre i naturfag (12 poeng). 
 • Norge er på samme nivå som OECD-snittet i lesing og matematikk, men under i naturfag. I PISA 2022 går OECD-snittet ned, men nedgangen for norske elever er større enn de fleste OECD-landene.
 • Norske elever har aldri før prestert lavere i gjennomsnitt i matematikk. I lesing og naturfag er de på samme nivå som i 2006, som da var det laveste nivået som er målt.
 • Fra 2018 til 2022 har andelen lavtpresterende (under mestringsnivå 2 av 6) elever økt fra 19 til 31 prosent i matematikk, fra 21 til 28 prosent i naturfag og fra 19 til 27 prosent i lesing. Samlet sett er det nå 41 prosent av elevene som kan betegnes som lavtpresterende i ett eller flere fagområder.   
 • Kun 7 prosent av norske elever presterer på de to høyeste mestringsnivåene i matematikk. Det er en halvering siden PISA 2018. 
 • Det er fortsatt store kjønnsforskjeller (42 poeng) mellom norske gutter og jenter i lesing, i jentenes favør. Kjønnsforskjellen er langt større enn i de fleste andre land.
 • 4 av 10 elever svarer at de ikke har tro på at innsats og hardt arbeid vil gi resultater i matematikk, og motgang oppleves som et nederlag og bekreftelse på manglende evner. 
 • Norge har vært og er blant landene hvor hjemmebakgrunn har minst betydning for elevers prestasjoner i PISA. Likevel er det er en økende prestasjonsforskjell mellom elever med høy og lav sosioøkonomisk status (SØS). 
 • Andelen elever som opplever tilhørighet til skolen, er omtrent den samme i PISA 2022 som i 2015 og 2018. Norske elever rapporterer i større grad om et godt forhold til skolen enn elever i andre nordiske land og OECD. 
 • De fleste norske elevene svarer at matematikktimene er preget av arbeidsro. En av tre elever rapporterer at de blir distrahert av egen bruk av digitale ressurser, mens en av fire elever blir distrahert av andre elever som bruker digitale ressurser. 
 • Det er en økning i andelen som opplever matematikkangst sammenliknet med 2012 (sist matematikk var hovedområde i PISA). Rett over halvparten (52 prosent) svarer at de er engstelige for at de ikke skal klare seg i matematikk. 
 • Norske elever svarer at de var mindre motivert for å gjøre en god innsats på PISA 2022 enn de har vært på tidligere undersøkelser. 

Hva er PISA- undersøkelsen? 

 • PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal undersøkelse som måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.
 • 15-åringene svarer også på spørsmål om blant annet holdninger og oppfatninger om undervisningen og læringsmiljøet ved skolen.
 • PISA gjennomføres hvert tredje år og resultatene sammenliknes på tvers av land og over tid. Det var planlagt gjennomføring av PISA i 2021, men undersøkelsen ble utsatt ett år på grunn av korona-pandemien.
 • I 2022 deltok cirka 690 000 15-åringer i 81 land. I Norge deltok omtrent 8 500 15-åringer fra 260 skoler.
 • De tre fagområdene lesing, matematikk og naturfag er med ved hver gjennomføring, men bytter på å være hovedområde. Når et fag er hovedområde, er det flere faglige oppgaver og flere spørsmål knyttet til dette. Matematikk er hovedområde i PISA 2022 og var det også i 2003 og 2012.
 • Hver elev får 2 timer til å svare på et utvalg av de flere hundre oppgavene som utgjør PISA 2022. De får i tillegg 30 minutter til å svare på et spørreskjema med spørsmål om hjemmebakgrunn, interesser, holdninger og hvilke meninger de har om undervisningen og læringsmiljøet ved skolen de går på.
 • Prøven inneholder mange av de samme oppgavene fra gang til gang, slik at vi kan måle endringer i prestasjoner over tid.
 • OECD har det internasjonale ansvaret for PISA. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo har oppdraget med den praktiske gjennomføringen av PISA 2022-studien for Norge.

Hva måles i PISA og hvorfor? 

 • PISA måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. For å løse oppgavene i PISA-undersøkelsen er det ikke nok å gjengi fakta, elevene må også bruke sin kunnskap og kompetanse i en kontekst.
 • Fagområdene er valgt ut fordi de er sentrale i skolen i alle land, og fordi de lar seg måle på tvers av land.
 • Aldersgruppen er valgt fordi elever i de fleste land nærmer seg avslutningen av den obligatoriske skolegangen når de er 15 år gamle.
 • Formålet med PISA er å ha et sammenligningsgrunnlag og mulighet til å vurdere hvor godt skolesystemene i ulike land forbereder elevene til videre skolegang, studier, arbeidsliv og en aktiv og reflektert deltakelse i samfunnet.