Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Større militært alvor i våre nærområder

Russland er i stand til å direkte påvirke og redusere Norges og våre alliertes handlefrihet.

Denne sensommeren har det vært uvanlig høy russisk militær øvingsaktivitet i våre nærområder i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og Østersjøen. Aktiviteten langs norskekysten har vært av et så stort omfang at vi må tilbake til Sovjetunionen og den kalde krigen for å finne historiske paralleller. Hvordan skal vi forstå dette?

Vi ser en utvikling med økende russisk militær aktivitet lenger vest og sør, større omfang av aktivitetene, mer offensiv opptreden og bruk av nye og mer moderne våpen og utstyr. Vi ser også provoserende opptreden som simulerte russiske flyangrep mot mål i Norge og gjentatt jamming av GPS-nettet i Finnmark. Russland viser stor risikovilje til å teste ut og ta i bruk nye våpensystemer. Dette inkluderer mulige fremtidige våpentyper som vil kunne bidra til å destabilisere den allerede spente internasjonale situasjonen. Nå sist eksemplifisert med våpenulykken i nærheten av Arkhangelsk med radioaktive utslipp som resultat.

Storøvelsen viser også hvordan Norge kan bli påvirket av russiske militære operasjoner i krise eller krig. Områdene rett over Norges grense til Russland på Kola-halvøya huser store militære basekomplekser der ubåtbasene og de atomvåpenbærende ubåtene er de viktigste militære komponentene. For å beskytte disse og dermed sikre Russlands evne til avskrekking med kjernevåpen, har Russland utviklet det vi omtaler som bastionforsvaret. Dette omfatter blant annet evne til å etablere fremskutte forsvarslinjer i havområdene i Norskehavet og Nordsjøen. Det vi har sett under den siste ukens russiske øvingsaktivitet i våre nærområder er at større deler av bastionforsvaret ble øvd. Dette innebar at deler av Norge havnet bak de fremskutte forsvarslinjene. I en reell krise betyr det at russiske styrker også kan true de transatlantiske forsyningslinjene. Russland er dermed i stand til å direkte påvirke og redusere vår og våre alliertes handlefrihet.

Denne øvelsen viser at Russland har kommet langt i moderniseringen av militærmakten. Den tunge satsingen er planlagt videreført også de neste ti årene.

Hva gjør vi nasjonalt?

Vår satsing på nye kystvaktfartøy, nye ubåter og nye overvåkingsfly er gjort for å bygge nasjonale kapasiteter som gir økt situasjonsforståelse og forsvarsevne i våre områder. Dette, i tillegg til vår utbygging av landmakten med fornyelser av hæren og etableringen av Finnmark landforsvar, adresserer behovet for å vise militær tilstedeværelse og hevde suverenitet i hele landet og alle domener. Vår evne til å løse disse oppgavene med nasjonale kapasiteter skaper beroligelse og stabilitet for vår nabo i nord.

Regjeringen ser behov for å fortsette styrkingen av vår forsvarsevne og militære tilstedeværelse i prioriterte områder. Den sikkerhetspolitiske utviklingen understreker også at Norges sikkerhets- og forsvarsutfordringer best løses i rammen av NATO og i tett samarbeid med nære allierte.

Regjeringen ønsker å bevare et forutsigbart og stabilt forhold til Russland. Grenseoverskridende kontakt og folkelig aktivitet menneskene imellom er fortsatt et viktig lim for godt naboskap. Derfor vektlegger vi et godt samarbeid innen fiskeriforvaltning, miljøsamarbeid og forholdet til sjøs. Vi viser også tilbakeholdenhet og forutsigbarhet når vi gjennomfører nasjonal og alliert militær aktivitet. Et tydelig eksempel på dette er storøvelsen Trident Juncture, som ble gjennomført på stor avstand fra Russland i Midt-Norge høsten 2018. Øvelsen ble varslet på en omfattende og grundig måte på forhånd og det ble gitt løpende oppdateringer underveis. Et annet eksempel er begrensninger på visse typer alliert øvingsaktivitet i Øst-Finnmark i fredstid.

Norge anerkjenner enhver stats rett til å øve sine militære styrker, herunder i internasjonale farvann og luftrom. Den russiske øvingsaktiviteten vi har vært vitne til i sommer i våre nærområder er isolert sett en lovlig aktivitet. Samtidig har alle land et ansvar for å ta hensyn til sine naboer når de øver sitt forsvar.

Vi etterlyser større åpenhet fra Russland omkring deres øvingsaktivitet. Videre vitner aktiviteten om at Russland ikke i tilstrekkelig grad tar nødvendige og forventede hensyn til naboland når de øver. Slik opptreden er uheldig og skaper grobunn for misforståelser og usikkerhet om intensjoner. Det er bakgrunnen for min misnøye med vår nabos opptreden i forbindelse med siste tids militære aktivitet.

 

Publisert i Dagens Næringsliv 30.08.2019

Til toppen