Stortingsmelding om forebyggings- og behandlingsreform på rusfeltet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil endre dagens ruspolitikk og skal gjennomføre en forebyggings- og behandlingsreform. Arbeidet med reformen starter nå og skal munne ut i en stortingsmelding i løpet av 2023.

– Målet vårt er todelt. Vi skal både styrke forebyggingen og gi bedre behandling og oppfølging til mennesker med rusproblemer. Vi skal bli flinkere til å forebygge og til å oppdage rusproblematikk tidlig, og tilby rask og effektiv hjelp, særlig til unge som står i fare for å utvikle problemer, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Forbudet mot bruk og besittelse av narkotika til egen bruk skal bestå, og regjeringen går imot en generell avkriminalisering av narkotikabruk. Det er likevel nødvendig å gjøre endringer slik at mennesker med rusavhengighet møtes med helsehjelp, og ikke med straff. Reformen er regjeringen Støres alternativ til den forrige regjeringens avkriminaliseringsreform som ikke oppnådde flertall i Stortinget.

– Mennesker med omfattende rusproblemer og avhengighet har rett til et verdig liv, uavhengig av hvilke rusmidler de bruker. Vi mener at samfunnets reaksjoner på narkotikabruk skal være forholdsmessige, sier Kjerkol.

Vi vil også vurdere ny kunnskap om narkotikautløste dødsfall og rekvirering ved avhengighet til vanedannende legemidler og rusmidler, og sikre at legemiddelassistert rehabilitering (LAR) gir et helhetlig og kunnskapsbasert tilbud for rusavhengige.

Barn og unge

Regjeringens ruspolitikk skal forebygge og redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk, både for den enkelte og for samfunnet. Dette innebærer å holde rusmiddelbruken i samfunnet på et lavt nivå og forebygge bruk av alle typer rusmidler, både alkohol, vanedannende legemidler og narkotika, særlig blant barn og unge.

– Vi skal fremme et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge. Vi vil se på hvordan vi kan bidra til at kommunene i større grad bruker oppsøkende metodikk for å komme tidlig i kontakt med særlig risikoutsatt ungdom. Oppsøkende virksomhet kan bidra til at å redusere sosial ulikhet og styrke inkludering av grupper og enkeltungdommer som står i fare for å falle utenfor samfunnet, påpeker Kjerkol.

Hun er også opptatt av at vi skal ivareta de pårørende rundt mennesker med rusutfordringer.

Strafferettslige grep

I Hurdalsplattformen går det fram at regjeringen vil gjøre strafferettslige grep når det handler om bruk og besittelse av narkotika til egen bruk for mennesker med omfattende rusproblematikk.

– Reformarbeidet skal følge opp alle rusrelaterte punkter i Hurdalsplattformen og vedtaket fra Stortinget om å utrede nødvendige endringer i straffeloven og annet regelverk. Samlet har vår reform en helhetlig innretning som legger til rette for både en mer lempelig og forholdsmessig strafferettslig tilnærming, økt innsats på forebygging og bedre kvalitet i behandlings- og oppfølgingstjenestene, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Regjeringens vil forankre forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet i en stortingsmelding som legges frem 2023. Forslag til lovendringer eller budsjettvedtak vil fremmes på samme tid så langt det er mulig.