Støtte til kvenske språk- og kulturprosjekter for barn og unge

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Dataspill, teknologiske språkverktøy og språkleire er tiltak jeg har stor tro på i arbeidet å med utvikle kvensk språk og identitet hos barn og unge. Jeg er glad for at vi kan støtte gode initiativ både i lokalmiljøer, i organisasjoner og institusjoner for revitalisering av kvensk språk og kultur, sier statssekretær Anne Karin Olli. Regjeringen støtter ulike tiltak for kvensk språk og kultur med 2,55 millioner kroner.

Modhi Rohkee får midler til å utvikle dataspillet Ruija, basert på kvensk kulturhistorie. Spillet skal inneholde funksjoner som er inspirert av andre dataspill som er populære blant barn og ungdom. I spillet vil brukerne lære både språkfraser og få kunnskap om kvensk språk og kultur. Både kvenske ungdommer og profesjonelle spillutviklere vil delta i utformingen av spillet.

- Dataspill er en helt ny arena for kvensk språk og kultur. En kombinasjon av spill og læring er et godt virkemiddel for å øke interesse for og kunnskap om kvensk kultur og historie blant barn og unge, sier Olli.

Språkleire for barn og ungdom har vist seg å ha god effekt i språkopplæringen. Det er derfor gitt støtte til både en familieleir i regi av Halti kvenkultursenter og til en ungdomsleir i regi av Norske Kveners Forbund. Begge leirene arrangeres i samarbeid med språkmiljøer i Tornedalen.

Det er ellers gitt støtte til å lage en kvensk utgave av en læremiddelserie for språk i barnehager. Serien er utviklet for flere minoritetsspråk, blant annet  samisk, og tar utgangspunkt i kjente eventyr knyttet til den aktuelle minoriteten. Prosjektet skal stimulere til språkaktiviteter gjennom bruk av spill, språkkort og annet. Det vil også blir utviklet for bruk på nettbrett.

Kvensk institutt har de siste årene utarbeidet språkteknologiske verktøy for kvensk språk, i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Disse er i bruk i dag, blant annet blant kvenskstudenter ved Universitetet i Tromsø. Nå ønsker Kvensk institutt å utvikle verktøyene videre til de ulike kvenske dialektene, og får tilskudd til å ansette en språkmedarbeider til dette arbeidet.

- For at flere kvener skal ta språket i bruk er det viktig at det finnes hjelpemidler i et språk kvener i ulike områder kan kjenne igjen. Kvensk institutt gjør et godt arbeid for utvikling av det kvenske språket, sier statssekretæren.

Se oversikt over alle tilskuddene til kvensk språk og kultur

Kväänin- eli kainunkieliset lasten ja nuorten kulttuuriprošektit saađhaan kuurttoo

- Daattapelit, teknologiset kielityökalut ja kielileirit oon net toimet, joihin minula oon suuri usko ko kehitethään lasten ja nuorten kväänin kieltä ja identiteettii. Mie olen iloinen ette met saatama kuurota hyvvii toimii, joila paikaliset miljööt, organišuunit ja institušuunit haluthaan elästyttää kväänin kielen ja kulttuurin, sannoo staatinsekretääri Anne Karin Olli. Rejeerinki eli hallitus anttaa kvääniin kieli- ja kulttuuritoimii varten 2,55 miljoonaa kruunuu.

Modhi Rohkee saapi kuurttoo, jolla se kehittää daattapelin Ruija. Sen perustanna oon kväänin kulttuurihistooria. Pelissä oon otettu inspirašuunin toisista daattapelistä, jokka oon popyläärit lasten ja nuorten joukossa. Pelissä pellaajat opithaan kielifraasiita ja saađhaan tiettoo kväänin kielen ja kulttuurin ympäri. Kväänin nuoret ja profešunellit pelintekkiijät tehđään yhđessä pelin.

- Daattapeli oon kokonhansa uusi areena kväänin kielessä ja kulttuurissa. Pellaaminen ja oppiminen yhđessä saapi piian aikhaan sen, ette lapset ja nuoret haluthaan oppiit enämen kväänin kulttuurista ja histooriasta, sannoo Olli.

Se näkkyy olevan niin, ette lasten ja nuorten kielileirit oon effektiiviset ko opithaan kieltä. Haltiin kväänisentteri saapi kuurttoo, jolla se aikkoo laittaat perhetleirin. Ruijan Kveeniliitole annethaan kuurttoo, millä se puolesthaan laittaa nuortenleirin. Kummanki leirin laitethaan yhđessä tornionksolaisten kielenpuhhuujiitten kans.

Muutoin annethaan kuurttoo, jolla oppineuvoraiđosta tehđään kvääninkielisen väršuunin. Tämä oppineuvoraito oon lastentarhaa varten. Oppineuvon oon jo soviteltu usheemppii eri minoriteettikielii varten, niin ko saamenkieltä varten. Siinä oon opphaat muistelukset, jokka liitythään eri minoriteetthiin. Pelin, kielikorttiin ja muun toimen avula innostethaan puhumhaan kieltä. Aijothaan kans kehittäät väršuunin, jota saattaa pelata nettipretala.

Kainun institutti oon viimi vuossiin aikana työtely kväänin kielen kieliteknologisten työkalluin kans. Tätä työtä institutti tekkee yhđessä Tromssan universitetin kans. Muun myötä Tromssan universitetin studentit piđethään näitä työkallui ko het opiskelhaan kväänin kieltä. Kainun institutti halluu nyt kehittäät tätä apuneuvvoo ja laittaat siihen muitaki kväänin kielen dialektiita. Institutti saapi kuurttoo, jolla het palkathaan kielityöntekkiijän tätä työtä varten.

- Jos haluthaan ette usheemat kväänit puhuthaan kväänin eli kainun kieltä, niin se oon tärkkee ette apuneuvossa oon net elementit, jokka eri aloitten kväänit tunnethaan omaksi. Kainun institutti tekkee hyvän työn ko het vieđhään kieltä etheenkäsin, sannoo staatinsekretääri.

Se oversikt over alle tilskuddene til kvensk språk og kultur