Strømstøtte til husholdninger som bor fast i fritidsbolig

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår en justering i strømstønadsordningen som åpner for at nettkunder som har en fritidsbolig som sin eneste bolig nå kan bli omfattet av ordningen. Forslaget vil ha tilbakevirkende kraft for nettkundene som falt ut av ordningen i høst.

– Husholdninger som av ulike årsaker bor fast i fritidsbolig, er utsatt for høye strømpriser på linje med andre husholdninger. Jeg er glad for å kunne sende på høring et forskriftsforslag som vil bidra til å avhjelpe de økonomiske konsekvensene for denne gruppen, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Forslaget til justering medfører at nettkunder som i høst mistet strømstønaden nå kan få utbetalt denne støtten, gitt at de oppfyller foreslåtte kriterier. For nye nettkunder som blir omfattet av strømstønadsordningen vil utbetalingene gjelde fra 1. januar 2023. Regjeringen foreslår med dette en utvidelse av strømstønadsordningen til å dekke enda flere husstander.

Justeringen i strømstønadsordningen gjelder nettkunder som har fritidsbolig som sin eneste bolig, og som er og har vært bosatt og bostedsregistrert på nåværende adresse fra senest 16. desember 2021.

Nettkundene må melde fra til nettselskapet for å få strømstønad. Dersom nettselskapet ikke har nødvendig tilgang til opplysningene i Folkeregisteret, må nettkundene selv skaffe dokumentasjon fra Skatteetaten og gi dette videre til nettselskapet.

Forholdet til plan- og bygningslovgivningen

Det understrekes at dette forskriftsforslaget ikke endrer lovmessigheten av å benytte fritidsbolig som fast bosted etter plan- og bygningsloven. Forslaget betyr ikke at staten har tatt stilling til lovligheten av bruken, eller at kommunene er avskåret fra å følge opp saker etter plan- og bygningslovgivningen.

Bakgrunn:

Hensynet til å inkludere husholdninger i strømstønadsordningen må avveies mot blant annet hensynet til en korrekt etterlevelse av krav i plan- og bygningsloven, og forslaget må utformes på en måte som er egnet til å unngå uønskede tilpasninger til strømstønadsordningen.

Etter departementets vurdering er det behov for å nedfelle kriteriene for å identifisere aktuelle stønadsmottakerne i midlertidig forskrift om strømstønad. Det foreslås at det gis strømstønad til nettkunder i fritidsbolig dersom det fremgår av Folkeregisteret at nettkunden er og har vært bostedsregistrert på nåværende adresse siden regjeringen fremmet forslag om midlertidig strømstønadsordning 16. desember 2021

Strømstønad gis etter forslaget i utgangspunktet for forbruk fra og med januar 2023.

Av hensyn til behovet for å raskt komme i gang med utbetalinger, sendes forslaget på høring med høringsfrist allerede 25. januar 2023.. Høringsdokumentene finner du her: Høring - Strømstønad til husholdninger som bor fast i fritidsbolig og forlengelse av forskrifter - regjeringen.no