Styrker tannhelsetilbudet til unge voksne og flere pasientgrupper

Regjeringen foreslår at unge voksne i alderen 21-24 år kun skal betale 25 prosent egenandel og at flere pasientgrupper skal få lovfestet rett til tannhelsetjenester.

– Regjeringen vil styrke den offentlige tannhelsetjenesten. Vi vet at mange unge voksne unngår å oppsøke tannlege av frykt for kostandene. Det bidrar til sosial ulikhet. Dårlig tannhelse påvirker også den generelle helsen. Ved å styrke tilbudet til denne gruppen vil vi skape gode tannhelsevaner fra ung alder, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

I Hurdalsplattformen er det nedfelt at regjeringen ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester. Regjeringen har sett ned et eget offentlig utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten og foreslå tiltak for å oppnå dette. Utvalget skal levere sin rapport i juni 2024.  

Utvider tannhelserettighetene til personer med rusmiddelavhengighet og innsatte i fengsler

– Personer med rusmiddelavhengighet og innsatte i fengsel er særlig sårbare grupper. Mange har store og sammensatte helseutfordringer. Vi ønsker at gruppene skal få et bedre tannhelsetilbud og styrker derfor deres rettsstilling i tannhelsetjenesten, sier Ingvild Kjerkol.    

Ved at retten til tannhelsetjenester lovfestes kan pasientene klage dersom de mener behandlingstilbudet ikke oppfyller lovens krav. Departementet foreslår samtidig å oppheve dagens lovbestemmelse om prioritering mellom pasientgrupper. Det innebærer at fylkeskommunen ut fra ressurshensyn ikke kan avvise pasienter med rett til tannhelsetjenester.

Fylkeskommunen må planlegge for utvidelsen av tilbudet

Utvidelsen av tannhelserettighetene vil kreve videre oppbygging i tjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor gjennom et rundskriv bedt fylkeskommunene om å utvide behandlingskapasiteten.

– Det er viktig at fylkeskommunene gjør tilbudet kjent hos målgruppene. Jeg vil samtidig oppfordre fylkeskommunene til å bygge opp kapasiteten slik at de kan tilby tjenestene i egen regi, sier Kjerkol.

Høringsfrist er 12 september