Styrker tilsynet med enslige mindreårige i asylmottak

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen fremmer lovforslag om å etablere en tilsynsordning med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak, hvor statsforvalteren er tilsynsmyndighet og Statens helsetilsyn har det overordnede ansvaret og er klageinstans.

-I en urolig tid i Europa er det viktig at også Norge tar ansvar for å håndtere flyktningsituasjonen. Enslige mindreårige er spesielt sårbare, og det er viktig at vi nå styrker rettsvernet til denne gruppen asylsøkere, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP).

Forslaget innebærer lovfesting av at statsforvalteren kan gi pålegg til Utlendingsdirektoratet (UDI) eller driftsoperatøren om å rette et forhold eller om å nedlegge driften, dersom tilsynet avdekker forhold i strid med utlendingsloven og tilhørende forskrifter. Videre foreslås det å lovfeste at statsforvalteren og Statens helsetilsyn kan kreve at UDI og driftsoperatøren, uten hinder av taushetsplikt, gir dem de opplysninger og den tilgangen som er nødvendig for å utøve sine tilsynsoppgaver. Forslaget ble sendt på høring 25. juni 2021, med høringsfrist 1. oktober 2021.