Styrket innsats mot ulovlig droneflyging

– Droner kan utføre stadig nye og mer komplekse oppgaver som gir flysikkerhetsgevinster, lavere kostnader, reduserte klimautslipp og mindre støy enn tradisjonell luftfart. Samtidig er det avgjørende at utviklingen av dronevirksomheten skjer innenfor rammer som ivaretar nasjonal sikkerhet. Vi ser stadig både uønsket og ulovlig droneaktivitet. Derfor vil regjeringen nå se på hvordan vi best mulig kan styrke innsatsen mot ulovlig droneflygning, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringen vil styrke bekjempelsen av ulovlig droneflyging, og kriminalitet utført ved hjelp av droner. Innledende vurderinger er gjennomført, og det vil nå iverksettes utredninger med formål om å forbedre samfunnets evne til å håndtere droner som flyr ulovlig.

Vil se på utvidet handlingsrom til flere aktører enn politiet

Blant annet vil regjeringen se på hvilket handlingsrom andre aktører enn politiet kan ha for å hindre ulovlig flyvning.

Det er kun politiet som ved makt kan ta ned droner. En egen arbeidsgruppe skal se på hvilket handlingsrom også andre aktører kan benytte for å beskytte seg mot ulovlig droneaktivitet. Lufthavnene er et aktuelt eksempel, og derfor skal det være et arbeid for å utvikle samvirkerutiner mellom politiet og lufthavnoperatørene.

Videre vil regjeringen vurdere om det skal innføres en plikt til å forhåndsregistrere droneflygninger i visse områder i et trafikkstyringssystem.

Oppdatert kunnskap og utredning av nasjonalt dronesenter

I tillegg ønsker regjeringen et oppdatert kunnskapsgrunnlag, og vurderer et nasjonalt droneovervåkingssenter.

– Vi vil sikre at alle relevante aktører har den informasjonen de trenger i arbeidet sitt med å beskytte seg mot ulovlig droneflyging. Derfor vil relevante fagetater bli bedt om å bidra til at det utarbeides oppdatert kunnskapsgrunnlag som kan redusere risiko tilknyttet ulovlig droneflyging. Det vil også undersøkes om gjeldende regelverk er til hinder for deling av data om droneaktivitet mellom relevante aktører. I tillegg vil det nedsettes en gruppe for å utrede om det skal opprettes et nasjonalt droneovervåkingssenter, som kan innhente og bearbeide data fra forskjellige kilder og på bakgrunn av denne informasjonen utarbeide etterretningsprodukter og trusselvurderinger, sier Nygård.

Målet med tiltakene er en dronevirksomhet i Norge som både er trygg og fremtidsrettet.

– Vi ønsker å sikre en fortsatt bærekraftig vekst av dronevirksomheten i Norge, og vi ønsker å legge til rette for en forutsigbar tilgang til luftrom. Vår posisjon som foregangsland innen dronevirksomhet skal opprettholdes, sier Nygård.