Nyheter

Styrket rett til nemndmøtebehandling i Utlendingsnemnda etter rettskraftig dom

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt endringer i utlendingsforskriften som innebærer en styrket rett til nemndmøtebehandling i visse tilfeller.

Dette gjelder for tilfeller hvor:

  • En domstol har truffet rettskraftig avgjørelse om at Utlendingsnemndas avgjørelse er ugyldig.
  • Utlendingsnemnda har blitt gjort kjent med en rettskraftig avgjørelse fra en domstol, som ikke gjelder nemndas eget vedtak, men som tilsier at Utlendingsnemndas avgjørelse kan være ugyldig.
  • Sivilombudet i en konkret sak har anmodet om en fornyet vurdering av avgjørelsen.

I slike tilfeller skal det nå som utgangspunkt gjelde en rett til nemndmøtebehandling, med mindre nemndleder finner grunn til å omgjøre resultatet i saken.

Det er også vedtatt en forskriftsbestemmelse om at det som hovedregel skal gis adgang til personlig fremmøte for utlendingen i slike tilfeller som nevnt over, og at en ny nemndleder skal styre behandlingen av saken i nemndmøtet.

Endringene er en oppfølging av en forskriftshøring som departementet gjennomførte i 2021, og endringene trer i kraft 1. september 2023.

Departementet arbeider videre med enkelte gjenstående forslag fra høringen knyttet til blant annet partsinnsyn i interne saksmerknader i UNE, forhåndsavgrensning av temaet for nemndmøter, fritt rettsråd for mindreårige i forbindelse med saksforberedende samtaler.