Svar på skriftlig spørsmål om stortingsmelding om dyrevelferd

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo (V)

Svar på spørsmål nr 2127 fra stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo

Stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

«Stortinget vedtok i februar i år å be regjeringa legge fram ei heilskapleg stortingsmelding om dyrevelferd som omfattar både produksjonsdyr i landbruket, kjæledyr og fiskeoppdrett, seinast i vårsesjonen 2023. Kva er status for arbeidet med denne stortingsmeldinga?»

Norsk jordbruk har og skal fremdeles ha en dyrevelferd i verdstoppen. For å sikre dette må vi opprettholde og utvikle et godt og strengt regelverk for dyrevelferd, basert på kunnskap om dyrenes behov. Vi har derfor startet arbeidet med en Stortingsmelding om dyrevelferd.

Stortingsmeldingen vil gjennomgå status når det gjelder kunnskap om velferd hos de dyrene som loven gjelder for. Både i Norge og resten av Europa har forbrukerne økt oppmerksomhet på hvordan dyr blir håndtert. EU har også signalisert en større gjennomgang av regelverk om dyrevelferd. Arbeidet med meldingen må også se på de endringer som eventuelt foreslås der. Vi tar sikte på å avholde et åpent innspillsmøte for alle relevante aktører før sommerferien. Det vil selvsagt være anledning til å sende skriftlige innspill i etterkant.

Med hilsen

Sandra Borch