Svar på skriftlig spørsmål om fiksering av gris

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) - Vil statsråden sørge for at all åpning for å fiksere tas ut fra den nye forskriften for velferd for storfe, svin, sau og geit som nå ligger til behandling hos LMD.

Svar på spørsmål nr 2634 fra stortingsrepresentant Une Bastholm

Stortingsrepresentant Une Bastholm har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

«Fiksering er en svært inngripende handling overfor griser som medfører at de stenges inne i metallrammer uten mulighet til å bevege på seg. Det er en praksis som gjør det umulig å få god dyrevelferd for griser, og som er med på å traumatisere og skade dyr fordi evnen deres til å få tilfredsstilt sine artstypiske behov blir fratatt individene som fikseres.

Vil statsråden sørge for at all åpning for å fiksere tas ut fra den nye forskriften for velferd for storfe, svin, sau og geit som nå ligger til behandling hos LMD?»

Mattilsynet har utarbeidet utkast til en ny felles forskrift om velferd for storfe, svin, sau og geit. Forskriftsutkastet er til vurdering i LMD nå. I forslaget angir hovedregelen at alle dyr skal kunne røre seg fritt, ha sosial kontakt, få nødvendig mosjon og utøve naturlig atferd. Forslaget sier altså at det som hovedregel er forbudt å fiksere eller binde dyr slik at de ikke kan røre seg fritt.

Det foreslås at det skal finnes egnede innretninger og utstyr for å kunne fiksere dyrene midlertidig dersom det er nødvendig for å håndtere dyrene eller utføre andre handlinger på en forsvarlig måte. Det kan for eksempel være nødvendig å fiksere eller binde dyr for å få gjennomført veterinærbehandling, inseminering eller klauvskjæring på forsvarlig vis. Andre grunner av praktisk art kan være rengjøring, utskilling av enkeltdyr, kadaverhåndtering m.m.

Når det gjelder gris er fiksering av purker (hold i bås eller med metallramme, der purka ikke kan snu seg) det temaet som skaper størst oppmerksomhet. Også slik fiksering er som hovedregel forbudt. I gjeldende regelverk er det likevel tillatt med fiksering av «spesielt urolige» purker ved brunst og fra grisingstidspunktet og opptil sju dager etter grising. I sitt utkast til ny fellesforskrift om velferd for storfe, svin, sau og geit har Mattilsynet foreslått å endre dette til "frå ungane fødast til dei er 72 timar gamle. Dette gjeld berre purker som er så nervøse eller aggressive i samband med fødselen at dei kan skade personellet eller grisungane. Fikseringa skal ikkje vare lenger enn nødvendig". Det betyr at Mattilsynet gjennom sitt forskriftsutkast foreslår å stramme inn muligheten til å fiksere purker etter fødsel. Forslaget til endringer ligger nå til vurdering i departementet.

Krav om løsdrift for svin bunner i etologisk forskning fra 90-tallet som bl.a. viste at purker som fikseres før grising, uten mulighet for redebygging, blir frustrerte og blir dårligere mødre for sine unger, sammenlignet med griser som får gå løse. Basert på slik kunnskap ble Norge et av de første landene i verden som innførte forbud mot fiksering av purker. I flere av de store svineproduserende landene i EU fikseres purkene i hele føde- og dieperioden.

Med hilsen

Sandra Borch