Svar på skriftlig spørsmål om forlatte kjæledyr

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) - Om forlatte kjæledyr.

Skriftlig besvarelse av spørsmål nr 2549 fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson - Om forlatte kjæledyr

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

«Sommerferien er en periode hvor det vanligvis dumpes og forlates mange kjæledyr. Dyrebeskyttelsen rapporterer om at antallet dyr som dumpes er større i år enn foregående år. Regjeringen har ikke nevnt noe om kjæledyr i Hurdalsplattformen. Jeg lurer derfor på hva regjeringen vil foreta seg for å sikre at det er ressurser for å hjelpe forlatte kjæledyr denne sommeren og i årene fremover, og hvordan regjeringen vil bidra til å forebygge at kjæledyr forlates i utgangspunktet?»

Dyrevelferd er et viktig tema for regjeringen. Jeg vil understreke at man påtar seg et stort ansvar når man skaffer seg kjæledyr. Det å dumpe dyret eller på annen måte overlate det til seg selv uten godt tilsyn og stell, er både uansvarlig og ulovlig. Man kan ikke ta fri fra ansvaret man har for et dyr.

Dyreholder har ansvar for velferden til eget dyr. Ikke alle er seg dette ansvaret bevisst, og noen prøver å avslutte dyreholdet sitt på uakseptable måter. For å forebygge dette, er det viktig å drive holdningsskapende arbeid om dyrs egenverdi og hva det innebærer å holde dyr.

Det er ingen statlig etat som er gitt ansvar for å ta hånd om alle dyr som blir dumpet eller forlatt av eieren, og staten dekker normalt ikke utgifter til innfanging, omplassering eller avliving av dyr som har kommet bort.

Jeg vil gi frivillige organisasjoner honnør for det viktige arbeidet de gjør med å hjelpe mange av de dyrene som har kommet bort fra eierne sine. Noen av disse dyrene blir gjenforent med eier, mens andre kan bli omplassert og få et nytt hjem. Kostnadene med dette dekkes av organisasjonene gjennom for eksempel medlemsavgifter og donasjoner. En slik organisasjon er Dyrebeskyttelsen Norge. Gjennom ordningen med tilskudd til frivillige organisasjoner, yter Landbruks- og matdepartementet et tilskudd til driften til Dyrebeskyttelsen Norge med kr. 400 000,- for 2022.

Å dumpe et dyr strider mot flere av bestemmelsene i lov om dyrevelferd. Jeg vil derfor presisere at hvis man ikke lenger kan ta skikkelig hånd om et dyr man eier, så må man ta ansvar og vurdere om det kan få et nytt hjem eller om det kanskje må avlives. Av respekt for dyret skal avliving ikke være en lettvint måte å avslutte et dyrehold på, men det kan være en måte å avverge lidelse hvis man ikke selv lenger kan ivareta dyret. Avliving må skje på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

Med hilsen

Sandra Borch