Svar på skriftlig spørsmål om forsyningsplikt for industriegg

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) om forsyningsplikt for industriegg.

Spørsmål nr. 2083 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle om forsyningsplikt for industriegg

Representanten Lene Westgaard-Halle har i brev av 17.05.22 stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

«Vil landbruks- og matministeren ta initiativ til å innføre forsyningsplikt også for industriegg i situasjoner der det er overskudd på norske egg og samtidig legges inn egg på regulerings­lager?»

Jeg vil vise til at representanten Westgaard-Halle i brev av 04.05.22 også stilte spørsmål om markedsbalanseringen for egg. Mange av de samme momentene som inngikk i mitt svar av 11.05.22 er også aktuelle argumenter i mitt svar på det nye spørsmålet.

Innledningsvis vil jeg understreke betydningen av landbrukssamvirkets ansvar for markeds­balanseringen. I et uregulert marked kan prisvariasjonene på jordbruksprodukter bli store, noe som kan gi utfordringer både for bøndene, foredlingsleddet og forbrukerne.

I brevet av 17. mai er det henvist til at markedsregulator Nortura i sine mai-prognoser har lagt til grunn et overskudd på hele 2 900 tonn egg i 2022 før gjennomføring av noen balan­ser­ings­tiltak. Som jeg skrev i mitt forrige svar i saken, gjennomfører markedsregulator produk­sjons­reguler­ing i form av tidligere utslakting av innsett av verpehøner, sammenlignet med normalt tidspunkt for utfasing av dyra. I mai-prognosene er det vist til at det allerede er gjennomført slik regulering, og at prognosert overskudd for 2022 nå er 1 600 tonn. Markeds­regulator oppgir at det vil bli foretatt ytterligere reguleringstiltak for å oppnå bedre markeds­balanse.

I brevet av 17. mai vises det til at Nortura i år for første gang har søkt Omsetningsrådet om mulighet til å gjennomføre billigsalg av egg. Jeg vil peke på at markedsregulator også i enkelte tidligere år har gjennomført billigsalg, sist i 2015. Grunnlaget for at det nå er søkt om mulighet for både billigsalg av egg og bruk av egg i miljøfôr er problemene med koronaepide­mien, slik jeg redegjorde for i mitt forrige svar. Det kan ikke forventes at markedsregulator skal kunne forutse slike hendelser, og det kan derfor i enkelte år oppstå store overskudd som gjør det nødvendig å gjennomføre slike tiltak.

Jeg vil understreke at det mest kostnadseffektive markedsbalanseringstiltaket for egg er produksjonsregulering gjennom førtidsslakting av verpehøner, fordi man gjennom dette hindrer at tilbudsoverskuddet oppstår. Dersom det oppstår tilbudsoverskudd, vil det føre til kostnader knyttet til pristap på eggene og til håndtering av eggoverskuddet.

Etter førtidsslakting var overskuddet av egg i 2021 på kun 100 tonn egg, som er et langt mindre kvantum egg enn det som er normalt råstoffbehov hos eggproduktfabrikkene. En forsyningsplikt på industriegg kan ikke være et stabilt og forutsigbart rammevilkår for å sikre råvaretilgang for eggproduktfabrikkene.

Dersom det hadde vært innført en fast forsyningsplikt for industriegg, måtte mark­eds­regu­lator i 2021 ha redusert omfanget av førtidsslaktingen for å dekke denne forsyningsplikten. Redusert bruk av det mest kostnadseffektive balanseringstiltaket vil påføre norske eggpro­dusenter høyere omsetningsavgift, og dermed også en pålagt subsidiering av eggprodukt­fabrikkene fra primærprodusentene.

Vi har to eggproduktfabrikker i Norge, en innfor eggsamvirket og i tillegg Dava Foods som er knyttet til de uavhengige eggpakkeriene. Jeg vil vise til at Dava Foods har flere måter å skaffe seg råvarer til sin eggproduktfabrikk på. En mulighet er kjøp av egg som er blitt for gamle til å omset­tes som konsumegg, på kommersielle vilkår fra Nortura. Slike innkjøp vil kunne skje til de samme vilkår som gjelder for Norturas egen eggproduktfabrikk. Det kan også kjøpes usorterte ferske egg fra Nortura på forsyningsplikten for konsumegg. I tillegg kan Dava Foods kjøpe egg fra de uavhengige eggpakkeriene. Det er også mulighet for import av egg til redusert toll innenfor de faste kvotene.

Med grunnlag i momentene over, vil jeg derfor ikke ta initiativ til å pålegge Nortura forsynings­plikt for industriegg.

Med hilsen

Sandra Borch