Svar på skriftlig spørsmål om holdbarhet på egg

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Jørgensen (Rødt) - Hva vil landbruks- og matministeren gjøre for å sikre at Norge får fritak fra EUs foreslåtte regler om kortere holdbarhet på egg?

Svar på skriftlig spørsmål nr. 2157 fra stortingsrepresentant Geir Jørgensen

Stortingsrepresentant Geir Jørgensen har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

«Hva vil landbruks- og matministeren gjøre for å sikre at Norge får fritak fra EUs foreslåtte regler om kortere holdbarhet på egg?» 

Dette er en sak som har blitt fulgt tett fra norsk side helt siden reglene om egg ble tatt inn i EØS-avtalen i 1999. Jeg er kjent med at bransjen fremholder at de foreslåtte endringene er krevende og jeg følger opp denne saken sammen med Helse- og omsorgsministeren, som har ansvaret for det aktuelle regelverket.

Endringene som Kommisjonen nå har foreslått innebærer at en bestemmelse om holdbarhetsdato for egg fra markedsregelverket for egg (28 dager), som er utenfor EØS-avtalen, flyttes til hygieneregelverket, som er innenfor EØS-avtalen. Bestemmelsen om merking med 28 dagers holdbarhetsdato har ikke vært gjeldende for Norge siden 2010.

De strenge reglene for merking av holdbarhet på egg i EU er begrunnet i folkehelsehensyn på grunn av forekomsten av salmonella i egg i mange av EUs medlemsstater. I Norge, og de øvrige nordiske land, har vi svært lav forekomst av salmonella i egg, og dermed ikke de samme utfordringene. I EU er man også opptatt av å ha et likt regelverk, og ikke mange nasjonale unntak.

Norge har helt side 1999 ment at det ikke er behov for særskilte regler om holdbarhet av egg, men at det bør følge de generelle kravene i matinformasjonforordningen, på lik linje med alle andre næringsmidler. Alternativt mener Norge at det bør være et unntak for land med lav forekomst av salmonella, og har derfor i flere omganger spilt inn at det bør være en større fleksibilitet i regelverket om egg for land med lav forekomst av salmonella. Så langt har det ikke vært en samlet vilje blant medlemsstatene til en slik endring.

Endringsforslaget har flere ganger vært diskutert i en ekspertgruppe under Kommisjonen. Mattilsynet deltar i erspertgruppen og har spilt inn norske posisjoner. Forslaget har vært på offentlig høring i EU med høringsfrist 31. mai 2022. En lang rekke norske aktører har sendt innspill i høringen.  

Helse og omsorgsministeren og jeg har nå tatt et politisk initiativ i saken og har sendt et brev til Kommissær i Generaldirektoratet for helse og mattrygghet (DG SANTE) Stella Kyriakides. I brevet gir vi uttrykk for norske bekymringer i saken og vi har anmodet om at det legges inn en større fleksibilitet for land med lav forekomst av salmonella.

Med hilsen

Sandra Borch