Svar på skriftlig spørsmål om miljøtilskudd i jordbruket i Trøndelag

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Peter Frølich (H) - Vurdering av Forskrift for regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag.

Det vises til spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Peter Frølich den 22. juni 2022. Representanten stiller følgende spørsmål:

«Jeg viser til Landbruks- og matdepartementets delegering av «Forskrift for regionale miljø­tilskudd i jordbruket, Trøndelag» med bakgrunn i «Fastsetting av instruks for regionale miljøtilskot» av Landbruksdirektoratet den 12. november 2018.

Jeg har mottatt en henven­delse som jeg mener gir grunnlag for å stille spørsmål til for­skriften. Hvilke vurderinger gjør departementet seg om måten den delegerte forskriften er implementert på, om det er begått saksbehandlingsfeil og om den har betydning for forskriftens gyldighet?»

Forskriftsendringen som representanten Frølich viser til, ble fastsatt etter en offentlig høring gjennomført av Statsforvalteren. Landbruks- og matdepartementet ble i etterkant av fast­settelsen kontaktet om denne saken ved to anledninger i 2021. I svaret på henvendel­sene viste departementet til at Statsforvalteren er delegert fullmakt til å forvalte tilskudd til regio­nale miljøtilskudd i jordbruket. Det er rett, som representanten påpeker, at Statsfor­valteren hadde glemt å omtale de nevnte endringer i regelverket i høringsbrevet, men endrin­gen gikk frem av selve forskriften som var sendt på høring. Forskriftsendringen var videre drøftet med sentrale aktører i fylket i forkant av fastsettelse av ny forskrift, noe som også gikk frem av dokumentasjonen departementet fikk tilsendt.

I gjennomgangen av saken i 2021 fant departementet verken påviselige lovbrudd eller brudd på instruks. Departementet så derfor ikke grunn til å overprøve Statsforvalterens vurdering, og fant at forskriftsendringen var gyldig fastsatt, i tråd med de fullmakter Statsforvalteren har i slike saker.

Slik jeg forstår det, omhandler begrunnelsen for representanten Frølich sitt spørsmål i det alt vesentlige forhold som var kjent da departementet gjorde sin vurdering i 2021. Jeg kan derfor ikke se at foreligger grunner som tilsier en annen vurdering av denne saken i dag.

Med hilsen

Sandra Borch