Svar på skriftlig spørsmål om investeringsbehov som følge av krav til storfehold

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kristen Sandtrøen (Ap) om investeringsbehov som følge av krav til storfehold som trer i kraft i 2024.

Skriftlig besvarelse av Spm. nr. 2338 fra Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen - Om investeringsbehov som følge av krav til storfehold som trer i kraft i 2024

Jeg viser til brev fra Stortinget av 31. mai der Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til landbruks- og matministeren;

"Hva er de beregnede investeringsbehovene for å møte kravene i storfeholdet som trer i kraft i 2024, og hvor mange bruk regner statsråden med ikke kan finansiere dette gitt dagens tilskuddsramme?"

Forskrift om hold av storfe stiller krav om at alle storfe skal oppstalles i løsdriftsfjøs innen 2034. Fra 2024 gjelder krav om kalvingsbinge for alle typer fjøs (minst en kalvingsbinge per påbegynte antall av 25 kyr). I tillegg er beite-/mosjonskravet utvidet til 16 uker for produsenter med båsfjøs. Kravene er innført som kompenserende tiltak for å ivareta hensynet til dyrevelferd i overgangsperioden frem til 1.1.2034.

NIBIO ble i 2020, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, bedt om å oppdatere tall­materiale og kunnskapsgrunnlaget for status for omstilling fra båsfjøs til løsdriftsfjøs innen melkeproduksjon i alle landets fylker. Det ble videre bedt om en oversikt over hvor mange som hadde hhv. 2024 og 2034 som frist for å etablere løsdrift, samt gi et anslag på hvilke investeringsbehov dette medførte.

Når det gjelder krav om kalvingsbinge og beite-/mosjonskravet, viser NIBIO til at dette kravet kan påvirke produsentenes beslutning om å investere eller slutte som produsent, men at kravene isolert sett trolig ikke vil medføre store investeringer. Tall fra NIBIO viser at det per 2019 var 4554 melkeprodusenter med båsfjøs (med 37 pst. av samlet antall årskyr). Samtlige vil ha krav om å legge om til løsdrift innen 2034. Det kan også legges til at SSB oppgir at foreløpige tall fra landbrukstellingen 2020 viser at 65 pst. av dyreplassene for alt storfe nå er i løsdriftsfjøs og at tilsvarende tall fra 2010 viste 47 pst.

På bakgrunn av at kravene som trer i kraft i 2024 ikke vil utløse store investeringsbehov isolert sett, er det ikke beregnet investeringskostnader for disse. Innovasjon Norge oppgir at kalvingsbinger inkluderes i nye investeringsprosjekter det gis støtte til. Det gis i svært liten grad tilskudd kun til bygging av kalvingsbinger ettersom investeringskostnadene her er beskjedne. Det antas derfor ikke at dagens tilskuddsramme for IBU-midler er en utfordring for å imøtekomme kravene i storfeholdet som trer i kraft i 2024.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad