Svar på skriftlig spørsmål om lagringskapasitet for matkorn ved Stavanger Havnesilo

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R) om lagringskapasitet for matkorn ved Stavanger Havnesilo.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1626 om lagringskapasitet for matkorn ved Stavanger Havnesilo

Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 1626 fra stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson.

Stortingsrepresentant Kristjánsson har stilt følgende spørsmål:

«Hva vil statsråden foreta seg for å sikre lagringskapasiteten for matkorn i Rogaland nå som Felleskjøpet Agri planlegger å omgjøre Stavanger Havnesilo til leiligheter?» 

Norsk matsikkerhet er per i dag god. I den aktuelle krisen med krigen i Ukraina er konsekvensene for Norge først og fremst knyttet til uro i markedene og større prisøkninger.

Det viktigste vi gjør for matvareberedskapen i Norge er å legge til rette for å produsere så mye som mulig i Norge av den maten norske forbrukere etterspør. Dette legger regjeringen stor vekt på i utformingen av landbrukspolitikken.

Selv om matsikkerheten per i dag er god, er det også viktig å tenke beredskap innenfor mattilgang. Regjeringen har nylig gitt Landbruksdirektoratet i oppdrag å utrede beredskaps­lagring av matkorn i Norge. Vi starter dermed prosessen med å følge opp Hurdalsplatt­formens punkt om å etablere beredskapslagring for korn. Dette arbeidet er viktig for å stå bedre rustet for bl.a. naturhendelser med avlingssvikt og i møte med sikkerhetspolitiske kriser som den vi opplever nå med krigen i Ukraina.

Landbruksdirektoratet skal bl.a. vurdere omfang av lagring, lokalisering av lagre og lagerkapasitet. Det skal utredes alternativer med sentral, regional eller lokal lagring og en kombinasjon av disse. Det er ikke mulig nå å si noe spesifikt om hvilken rolle enkelte kornsiloanlegg vil ha i en ordning med beredskapslagring av matkorn.

Utredningen fra Landbruksdirektoratet vil være et viktig grunnlag for regjeringens videre arbeid med beredskapslagring.

Med hilsen

Sandra Borch

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer