Svar på skriftlig spørsmål om nødhjelp til dyr

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) om veterinærer har plikt til å yte nødhjelp til dyr som trenger det.

Svar på skriftlig spørsmål nr 2096 fra representanten Une Bastholm

Stortingsrepresentant Une Bastholm har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

«Veterinærer har plikt til å yte nødhjelp til dyr som trenger det. Betaling for slik nødhjelp når dyret er eierløst (gjelder bla. alle ville dyr) reguleres av en forskrift med fastsatte satser som ikke er regulert siden 2012. Konsekvensene er at veterinærer nå må subsidiere all håndtering etter nødhjelpsplikten fra egne midler, samtidig som det er straffbart å unndra seg nødhjelpsplikten. Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at veterinærer får dekket disse kostnadene?»

Det er viktig for dyrevelferden at dyr får nødvendig helsehjelp. Når et dyr har behov for nødhjelp, er det en allmenn plikt i dyrevelferdsloven til å yte nødvendig hjelp. Dyrehelsepersonell vil i mange tilfeller være den nærmeste til å yte den nødvendige helsehjelpen. Plikten til å yte nødhjelp innebærer at veterinærer og annet dyrehelsepersonell skal yte hjelp uten å ta økonomiske hensyn. Den offentlige godtgjørelsen for nødhjelp skal bidra til dette. Statens plikt til å godtgjøre dyrehelsepersonell for nødhjelp til dyr følger av dyrehelsepersonelloven § 14 andre ledd. Dagens godtgjørelse er tallfestet i forskrift 17. april 2012 nr. 330 om godtgjørelse for nødhjelp til dyr § 6. Den alminnelige satsen for arbeid med nødhjelp er 1200 kroner for eide dyr og 690 kroner for eierløse eller viltlevende dyr. Satsene for reisetid er 345 kroner og 690 kroner, alt etter reiselengden.

Satsene for nødhjelp er ikke justert på flere år. I 2018 var en justering av grunnsatsene oppe til vurdering, men satsene forble uendret. 

Det er generelt behov for en modernisering av dyrehelsepersonelloven. Jeg kan informere om at departementet nå er i gang med et omfattende arbeid knyttet til dette. I den forbindelse vil også vurderinger knyttet til nødhjelp og nødvendig helsehjelp til dyr inngå. Det vil da også være naturlig å se på behovet for en justering av godgjøringssatsene til dyrehelsepersonell som yter nødhjelp og nødvendig helsehjelp til eierløse og viltlevende dyr.

Med hilsen

Sandra Borch