Svar på skriftlig spørsmål om beitekrise i reindriftsnæringen

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad  (H) om når vil landbruksministeren bevilge krisemidler til reindriftsnæringen.

Svar på spørsmål nr. 1401 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad

Stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

«I vinter er det igjen utilgjengelige beiteområder for reindriftsnæringen. Landbruksministeren fått oversikt over dette fra sine regionale myndigheter som varsler om beitekrise og en begynnende katastrofe i de hardest rammede områdene. Ved forrige beitekrise fikk ikke regjeringen tidlig nok informasjon fra regionale myndigheter men når informasjonen kom, handlet man umiddelbart. Dyr lider og en avventende holdning er ikke nok nå - det må handles. Når vil landbruksministeren bevilge krisemidler til reindriftsnæringen?»

Jeg kan forsikre representanten Linnestad om at jeg følger utviklingen i beitekrisen i reindriften. Jeg har nylig hatt møter med lederne for beredskapsutvalgene i Nordland og i Troms og Finnmark. I Trøndelag er det til nå ikke erklært beitekrise. I disse møtene ble jeg godt orientert om situasjonen i områdene med beitekrise i de to fylkene. Jeg har også nylig vært i Nordland for å møte berørte reineiere.

Lederne for beredskapsutvalgene og reineierne jeg møtte i Nordland ga uttrykk for at systemet for kriseberedskap i reindriften fungerer, og at næringen er bedre forberedt på å håndtere situasjonen nå enn i 2020. For å sikre dyrevelferden og framtidig produksjon er fôring satt i gang i de berørte områdene.

Med bakgrunn i tidligere erfaringer har vi nå gjort forvaltningen av tilskuddsordningen for kriseberedskapsfondet enklere for både forvaltning og næring. Det er viktig for at midlene skal komme raskt ut til reineierne. Både næring og forvaltning er positive til denne endringen, og det er utbetalt om lag 10 mill. kroner til nå. I tillegg er tilskuddssatsen økt sammenlignet med den ordningen som ble etablert i 2020.

Jeg vurderer fortløpende behovet for å øke bevilgningen til kriseberedskapsfondet. Gjennom jevnlig dialog med statsforvalterne og Landbruksdirektoratet blir jeg holdt løpende orientert om beitesituasjonen og om behovet for midler.

Med hilsen

Sandra Borch