Aktuelt

Svar på skriftlig spørsmål om plan for å tette inntektsgapet

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Jørgensen - Plan for å tette inntektsgapet.

Svar på spm nr 2230 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Geir Jørgensen - Plan for å tette inntektsgapet

Representanten Geir Jørgensen har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

«Kan statsråden bekrefte at hun vil legge frem en forpliktende og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet for Stortinget i løpet av 2023?»

Et nivåmål for næringsinntekt i jordbruket stiller nye krav til grunnlagsmaterialet for jordbruks­forhandlingene. Inntektsutvalget (NOU 2022: 14) viste til at inntekt for næringsdrivende i jordbruket ikke kan vedtas slik lønn kan avtales og vedtas. Staten kan ikke forplikte seg til å kompensere automatisk for enhver krone bøndene investerer og enhver time bøndene rapporterer at de har brukt i jordbruket, uten hensyn til markedssituasjonen, utviklingen i råvarepriser og kostnader, jordbrukets konkurransekraft mot import og substitutter og til handlingsrommet i statsbudsjettet. Inntektsmålet må også relateres til de andre målene i landbrukspolitikken.

Det er nødvendig å innarbeide avgrensninger og forutsetninger, slik Stortingets inntektsmål for jordbruket alltid har hatt. Inntektsutvalget foreslo en operativ måte å innarbeide de nødvendige avgrensninger og forutsetninger på, ved å bruke variasjonen i oppnådd resultat for likeartede bruk til å anslå inntektsnivå ved god utnytting av inntektsmulighetene. Utvalgets forslag fikk betydelig kritikk i høringen. Det er et krevende arbeid å komme fram til ansvarlige og realistiske løsninger, som har tilstrekkelig tillit, både i samfunnet, næringen, hos myndig­hetene og som kan stå seg over tid. Dette er nødvendig for å skape reell forutsigbarhet og trygghet i jordbruket.

Regjeringen vil fortsette arbeidet med avgrensninger og forutsetninger for en plan for nivå-sammenligning av næringsinntekter med lønn for arbeidstakere. Regjeringen arbeider for å få fram saken så fort det er forsvarlig. Vi har nå gjennomført et jordbruksoppgjør som legger opp til en økning i inntektsmulighetene på 23 prosent per årsverk. Medregnet fjorårets jordbruksoppgjør har regjeringen over to år lagt til rette for en nivåheving av inntektene i jordbruket utover lønnsveksten for andre grupper på 100 000 kroner. Regjeringen har med dette tydelig vist at vesentlig forbedring av jordbrukets inntektsmuligheter ikke i første rekke er et spørsmål om beregningsmessige forhold i grunnlagsmaterialet.

Med hilsen

Sandra Borch