Aktuelt

Svar på skriftlig spørsmål om støtte til Det Norske Måltid

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad om støtte til Det Norske Måltid.

Skriftlig besvarelse av spm. nr. 2166 fra stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad -støtte til Det Norske Måltid

Jeg viser til skriftlig spørsmål fra Stortinget av 8. mai d.å. der stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad stiller følgende spørsmål:

«Stortinget har vedtatt at Det Norske Måltid (DNM) skal være et nasjonalt omdømmetiltak i 2023. De siste årene har DNM mottatt støtte gjennom Utviklingsprogrammet til Innovasjon Norge, men i år har DNM fått avslag begrunnet i juridisk risiko knyttet til statsstøtteregelverket. DNM er et viktig tiltak som gjennom sin konkurranse løfter frem landets dyktigste produsenter og deres produkter. Uten støtte blir de nødt til å legge ned driften av konkurransen. Hva er grunnen til at DNM nå har fått avslag?» 

Arrangementet Det norske måltid (DNM) er nevnt eksplisitt i fjorårets jordbruksproposisjon som et av de sentrale omdømmeprosjektene det har blitt gitt tilskudd til over Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping de siste årene, sammen med Internasjonal Grüne Woche (IGW) og Matstreif. Moril AS som står for gjennomføring av DNM har de siste tre årene mottatt betydelig støtte over jordbruksavtalen på totalt 10,5 mill. kroner.

Det er Innovasjon Norge som håndterer den konkrete saksbehandlingen av tilskudd over Utviklingsprogrammet, så også for 2023. I tillegg til føringer fra jordbruksoppgjøret må all støtte vurderes opp mot eksisterende regelverk for statlig støtte, slik Innovasjon Norge i dette tilfellet har gjort.

Med hilsen

Sandra Borch