Aktuelt

Svar på skriftlig spørsmål om støtte til Inn på tunet gårder

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Morten Stordalen - Vil statsråden sørge for at godkjente Inn på tunet gårder får støtte uavhengig av hvor de måtte ha sitt medlemskap?

Spm nr 2111 til skriftlig besvarelse

Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse oversendt fra Stortinget 2. mai 2023, der representanten Morten Stordalen stiller følgende spørsmål:

«Vil statsråden sørge for at godkjente Inn på tunet gårder får støtte uavhengig av hvor de måtte ha sitt medlemskap?» 

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er oppvekst og opplæring, arbeidstrening og rehabilitering, og helse og omsorg, herunder tilbud til mennesker med demens. IPT-gårder kan også tilby tjenester innenfor integrering, kriminalomsorg og forebygging. 

Representanten viser til tilskudd til IPT-gårder. Jeg vil derfor først understreke at det ikke gis direktetilskudd til IPT- bedrifter. Staten støtter imidlertid utviklingen av IPT-tilbud på andre måter, gjennom midler finansiert over jordbruksavtalen:

  • Stiftelsen Norsk Mat har ansvaret for å administrere og videreutvikle godkjenningsordningen for IPT. For å kunne kalle seg en IPT- gård må bedriften være godkjent av Norsk Mat.
  • Gjennom flere ordninger Innovasjon Norge (IN) forvalter, kan det gis støtte til investeringer og bedriftsutvikling for Inn på tunet-bedrifter.
  • Landbruksdirektoratet forvalter utviklingsmidler der man etter søknad kan få støtte til å gjennomføre utviklingsrettede prosjekter, herunder prosjekter innenfor IPT. Fylkeskommunene har tilsvarende midler som de forvalter på fylkesnivå.

Det stilles ingen krav til hvordan søkerne har valgt å organisere seg for å få tilgang til disse virkemidlene, heller ikke krav om at bedriftene skal være medlem i Inn på tunet Norge SA. For de ordningene IN forvalter, stilles det krav til at man skal være godkjent IPT-tilbyder, samt at investeringsprosjektene det søkes om støtte til må være lønnsomme. 

Gjennom IPT-tjenester kan landbruket bidra til å løse samfunnsutfordringer på en rekke områder, og jeg er opptatt av å støtte opp om videre utvikling av dette tilbudet. 

Med hilsen

Sandra Borch