Svar på skriftlig spørsmål om straff for overgrep, mishandling, vold og drap ovenfor dyr

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Tor André Johnsen (FrP) - Hva vil ministeren gjøre for å sørge for at straffene for overgrep, mishandling, vold og drapovenfor dyr blir strengere?

Svar på spørsmål nr 2964

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

Hva vil ministeren gjøre for å sørge for at straffene for overgrep, mishandling, vold og drap ovenfor dyr blir strengere?

Dagens lov om dyrevelferd trådte i kraft i 2010. Loven er dynamisk og skal tolkes i lys av samfunnets til enhver tid gjeldende etiske normer for dyrehold. Da forslag til lov om dyrevelferd ble fremmet, ble det blant annet gitt uttrykk for at det bør idømmes strengere straffer for grov dyremishandling. Siden lovens ikrafttredelse har samfunnet syn på dyrevelferd utviklet seg og fokuset på dyrevelferdskriminalitet har økt. Det har også vært økt prioritering av dyrevelferdskriminalitet hos politiet, og for grove overtredelser av loven har viktige høyesterettsdommer de senere årene ført til heving av straffenivået. Som følge av dette har påtalemyndighetens straffepåstand i dyrevelferdssaker blitt strengere, i tråd med Høyesteretts praksis. Samlet sett mener jeg dette har gitt et bedre strafferettslig vern for dyrs liv og helse.

Det er naturlig at spørsmålet om straff som virkemiddel for å underbygge respekt for dyr og deres egenverdi inkluderes i arbeidet med en stortingsmelding om dyrevelferd. Økokrim har i sitt innspill til meldingsarbeidet også reist denne problemstillingen ved å foreslå at det vurderes å heve strafferammen for grove brudd på dyrevelferdsloven.

Med hilsen

Sandra Borch