Svar på skriftlig spørsmål om tollfri handel med gjær

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) om ministeren vil ta initiativ til å få på plass en midlertidig avtale på tollfri handel med gjær fra relevante land for å beskytte både norske matprodusenter og norske forbrukere.

Svar på spørsmål nr. 2903 til skriftlig besvarelse 

Jeg viser til spørsmål datert 15. september fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle: 

«Vil ministeren ta initiativ til å få på plass en midlertidig avtale på tollfri handel med gjær fra relevante land for å beskytte både norske matprodusenter og norske forbrukere?»

Norske importører og bedrifter har i dag full tollfrihet på import av gjær fra våre nærmeste handelspartnere. Dette gjelder EU og alle andre land EFTA har frihandelsavtaler med unntatt Canada og Egypt. Jeg mener således at tollfriheten som omfatter et stort antall land, bør gjøre det mulig for importørene og bedriftene å kunne importere gjær tollfritt.    

Landbruksdirektoratet opplyser for øvrig at de ikke har mottatt meldinger fra næringen om at tilgangen på gjær er særskilt vanskelig, eller at prisen ved import har steget vesentlig mer enn den generelle prisøkningen vi har opplevd på mat og innsatsvarer den senere tiden.

Representanten Westgaard-Halle tar i sitt spørsmål spesielt opp Egypt som leverandør av gjær til det norske markedet. Frem til høsten 2021 hadde Norge tollfri import av gjær også fra Egypt. Egypt og EFTA-landene inngikk i 2007 en frihandelsavtale der det som en midlertidig konsesjon ble gitt tollfrihet for eksport av bl.a. gjær fra Egypt til Norge. De midlertidige konsesjonene var koblet til en forpliktelse om å starte forhandlinger om tosidige konsesjoner innen 2011. Disse forhandlingene kom aldri i gang, og med virkning fra 1. oktober 2021 besluttet EFTA-landene at de midlertidige konsesjonene skulle opphøre. EFTA-landene har tatt initiativ overfor Egypt om å få fortgang i de gjenstående forhandlingene. EFTA avventer nå tilbakemelding fra egyptiske myndigheter.

Denne forhandlingsprosessen er for øvrig nærmere redegjort for i brev til Stortinget datert   21. desember 2021 som svar på spørsmål 702 fra stortingsrepresentant Margret Hagerup.    

Importen av gjær fra Egypt har forøvrig vært meget begrenset, også i perioden landet hadde tollfrihet.  

Med vennlig hilsen,

Sandra Borch