Svar på skriftlig spørsmål om Vindkraftutbyggingen på Fosen

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) om Vindkraftutbyggingen på Fosen.

Spm nr 1240 til skriftlig besvarelse fra storingsrepresentant Lars Haltbrekken - Vindkraftutbyggingen på Fosen

Jeg viser til brev av 11. februar 2022 vedlagt spørsmål nr. 1240 fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, om vindkraftutbyggingen på Fosen.

«Høyesterett slo 11. oktober tydelig fast at vindkraftutbyggingen på Fosen strider mot menneskerettighetene og at konsesjonen er ugyldig. Landbruks- og matministeren er ansvarlig for reindrifta. Hva gjør statsråden for at dommen skal respekteres, hva mener starsåden reindrifta skal gjøre i den svært alvorlige situasjonen de står i, i påvente av regjerinegns arbeid med oppfølginga av dommen og hvilke akuttiltak vil statsråden sette i verk for å hjelpe reindrifta i området?»

Olje- og energidepartementet sendte 13. desember 2021 brev til partene på Fosen. I brevet viste departementet til at det er behov for en ny behandling og nye vedtak i saken om Storheia og Roan vindkraftverk. Regjeringen har lagt til grunn at det skal vurderes hvilke endringer i konsesjonene som er nødvendige for å bringe dem i samsvar med reindriftens folkerettslige vern. I brevet forhåndsvarslet Olje- og energidepartementet at departementet av eget tiltak vil vurdere hvilke endringer i konsesjonene som er nødvendige for å sikre reindriftens folkerettslige vern. I den forbindelse ble det orientert om at det vil være nødvendig å få utarbeidet et faglig grunnlag for de beslutninger som skal treffes.

Som landbruks- og matminister har jeg ansvaret for reindriftsnæringen, og har særlig oppmerksomhet på situasjon til reindriften på Fosen i denne saken. Jeg hadde senest i februar et møte med Fosen reinbeitedistrikt. Formålet med dette møtet var å lytte og få best mulig innsikt i reindriftens synspunkt når det gjelder situasjonen på Fosen. I møtet fortalte reindriften at reinen unngår vinterbeiteområdene der vindturbinene nå står. Reindriften løftet også fram behovet for forutsigbarhet, samt behovet for å få en snarlig avklaring fra regjeringen om den videre prosessen.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har også hatt dialog med Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) om saken. I forbindelse med innledningen til forhandlingene om Reindriftsavtalen for 2022/2023, sendte NRL et brev 30. desember 2021 til LMD. Der varslet NRL at de ikke ville levere sitt krav til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2022/2023, med mindre regjeringen først redegjorde for hvordan dommen skulle følges opp.

I brev fra LMD 6. januar 2022 til NRL forpliktet regjeringen seg til å komme tilbake med en redegjørelse om regjeringens videre oppfølging av Fosen-dommen, herunder hva slags prosess man legger opp til å gjennomføre for å avklare hvilke kortsiktige og langsiktige tiltak som vil bli iverksatt for å sikre reindriften på Fosen. NRL leverte etter dette den 7. januar 2022 sitt krav til Reindriftsavtalen 2022/2023.

I brev av 7. februar 2022 fra Landbruks- og matdepartementet til NRL kom regjeringen med en slik redegjørelse. For å sikre at man får avdekket hvilke tiltak som vil sikre fortsatt reindrift på Fosen, og at nye vedtak er i samsvar med reindriftens folkerettslige vern, ble betydningen av at reindriften og NRL deltar i den videre prosessen understreket. Oppfølging av dette er Olje- og energiministeren sitt ansvar.

Dersom det er behov for å igangsette tiltak på kort sikt grunnet vindturbinene, følges dette opp av Olje- og energidepartementet og vindkraftaktørene. Her vises det til Olje- og energi­departementets brev av 13. desember 2021 hvor reindriften og vindkraftselskapene ble bedt om å vurdere og komme med innspill til hvilke tiltak som kan settes i verk på kort sikt for å avhjelpe konsekvensene av utbyggingen for reindriften, mens det arbeides for å finne mer permanente løsninger på Fosen. Jeg er kjent med at vindkraftaktørene har redegjort overfor Olje- og energidepartementet om hvilken beredskap selskapene har for å møte eventuelle behov for reindriften på kort sikt.

Avslutningsvis vil jeg understreke at jeg har stor forståelse for at reindriften har behov for en raskest mulig avklaring og forutsigbarhet i den videre prosessen. Videre at de utredninger som skal gjennomføres ikke blir mer omfattende, verken i tema eller tid, enn nødvendig. Det legges nå stor vekt på at det skal være god fremdrift i den videre prosessen. Samtidig under­strekes viktigheten av at de prosesser og løsninger som velges må stå seg for ettertiden.

Med hilsen

Sandra Borch