Svar på skriftlig spørsmål om  inntekter som reguleres av landbruksavtalen

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Erlend Wiborg (FrP) om det finnes noen oversikt over hvor mange som mottar inntekter som reguleres av landbruksavtalen.

Svar på spørsmål nr. 2073 til skriftlig besvarelse fra stortingsrep­resentant Erlend Wiborg

Representanten Erlend Wiborg har stilt følgende spørsmål til skriftlig svar:

"Finnes det noen oversikt over hvor mange av Stortinget og regjeringens medlemmer samt ansatte i Landbruksdepartmentet som direkte eller gjennom nær familie mottar inntekter som reguleres av landbruksavtalen?"

Landbruks- og matdepartementet (LMD) registrerer ikke på generelt grunnlag hvorvidt den enkelte ansatte i departementet eller deres nærmeste familie har landbrukseiendom som mottar offentlig tilskudd. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier i sine kommen­tarer til retningslinjene for statsansattes rett til ekstraerverv, at en virksomhet neppe, uten særlig hjemmel, kan pålegge tjenestemennene en generell meldeplikt når det gjelder ekstraerverv. Det legges til grunn at det må foreligge hjemmel for at departementet skal kunne pålegge de ansatte en generell meldeplikt om denne type forhold, og slik hjemmel foreligger ikke.

Arbeidstakere i Landbruks- og matdepartementet, på linje med arbeidstakere i staten for øvrig, har anledning til å drive privat ervervsvirksomhet i sin fritid med visse begrensinger, jf. Statens personalhåndbok 10.13. Det er forventet at arbeidstakere som driver eller vurderer å drive ervervsvirksomhet i sin fritid i slikt omfang eller av slik art at det kan oppstå tvil om for eksempel habilitetsspørsmål, tar spørsmålet opp med arbeidsgiver.

Når det gjelder tilgang på informasjon over hvem som mottar tilskudd knyttet til landbruks­virksomhet, finnes oversikt over utbetalt produksjons- og avløsertilskudd på Landbruks­direktoratet sine internettsider.

Jeg vil vise til Justisdepartementets lovavdeling sin generelle vurdering av 25.04.06 om daværende statsråd Riis-Johansens habilitet innenfor departementets ansvarsområder. Det går her fram at det at Riis-Johansen selv driver et gårdsbruk, i seg selv ikke gjør at det kan stilles spørsmål ved habiliteten. Det samme må antas å gjelde for embets- og tjenestemenn. Habilitetsvurderinger må gjøres i de enkelte tilfeller og ut fra konkrete saker.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad