Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm 1388 fra stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk

Om regjeringens oppfølging av Norges Bank og ny leder i NBIM

Jeg viser til brev 22. april 2020 fra Stortingets president, vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk til skriftlig besvarelse:

«Hvordan vil regjeringen følge opp Norges Bank for å sikre at alle opplysninger om Nicolai Tangens forretningsforbindelser, plasseringer i skatteparadis, og eventuelle andre viktige opplysninger som kan påvirke Tangens utførelse av jobben som leder av NBIM, er kjent for Norges bank og Norges banks kontrollorganer?»

Svar:
Det er Norges Bank som har ansvaret for å ansette daglig leder for bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU), jf. sentralbankloven § 2-13.

Videre fører det stortingsoppnevnte representantskapet tilsyn med Norges Bank. Representantskapets ansvar omfatter blant annet tilsyn med om bestemmelsene for virksomheten blir fulgt (sentralbankloven § 2-17 jf. § 4-1). Det ligger altså til representantskapet å vurdere om Norges Bank har tilstrekkelig tilgang på relevant informasjon om ansattes private forhold opp mot rammene for bankens virksomhet.

Jeg har mottatt en rekke spørsmål de siste dagene i henhold til Stortingets forretningsorden § 70 som i stor grad sammenfaller med representantskapets spørsmål til Norges Bank. Mange av disse spørsmålene krever at departementet innhenter informasjon fra Norges Bank om forhold som representantskapet skal vurdere. Norge Bank har uttalt til departementet at den anser at det er naturlig at den prioriterer å svare på spørsmålene fra representantskapet.

Jeg anser at både arbeidsfordelingen som følger av sentralbankloven § 2-17 jf. § 4-1 og særlig det forhold at representantskapet har ansettelsesprosessen til behandling, medfører at det er hensiktsmessig å avvente Norges Banks svar til representantskapet og de undersøkelser og vurderinger som representantskapet har initiert.

Med hilsen
Jan Tore Sanner

Til toppen