Dokument

Svar på spørsmål om FNs rapport om internasjonalt skattesamarbeid

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om hvorfor Norge ikke har gitt innspill til FNs rapport om internasjonalt skattesamarbeid

Fra representanten Ulstein (KrF) til utenriksministeren:

Hva er statsrådens begrunnelse for at Norge ikke har gitt innspill til FNs generalsekretær sin rapport om internasjonalt skattesamarbeid?

Utviklingsministerens svar:

Norge deltar og forhandler aktivt i FNs generalforsamling og har fulgt det nevnte vedtaket om internasjonalt skattesamarbeid særlig tett.

I tråd med Hurdalsplattformen er internasjonalt skattesamarbeid høyt prioritert av Norge. Regjeringen anser økt skatteinngang for utviklingsland og økt innsats mot ulovlig kapitalflyt som helt avgjørende for å sikre nasjonal ressursmobilisering for å nå bærekraftsmålene. Derfor har Norge også tett og kontinuerlig kontakt med FNs sekretariat om tematikken. Selv om vi i dette tilfellet ikke formidlet skriftlig innspill, har Norge den siste tiden i møter med FN gitt tydelige signaler om norsk politikk og interesse på området. Både i desember 2022 og senest i april 2023 har politisk ledelse formidlet norske posisjoner innen skattesamarbeid direkte til FNs avdeling for økonomiske og sosiale spørsmål, som er ansvarlig for prosessen. Fra norsk side har vi også tilbudt oss å lede og tilrettelegge for prosesser om skatt og kampen mot ulovlig kapitalflyt som del av den neste globale konferansen om finansiering for utvikling i 2025. Vår lederrolle er videre befestet ved at vi er den største giveren til FNs skattekomite og deltar, som et av 25 land, med en representant fra Finansdepartementet.

Norge har gjennomgående høy grad av tillitt til FNs generalsekretær og sekretariat. Vi er nå i en innledende fase av FNs drøftelser om skattesamarbeid, og en lang og mer substansiell prosess vil følge til høsten da generalsekretærens rapport foreligger og forhandlinger i generalforsamlingen igangsettes. Norge vil fortsette å søke en aktiv og ledende rolle  og jobbe for et globalt skattesystem som sikrer rettferdig og omfordelende skatteinngang for alle.