Svar på spørsmål om reisestøtte til kunstnere

Skriftlig spørsmål nr. 767 (2014-2015)

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om bevilgningene til reisestøtte for kunstere i 2015 sammenliknet med 2013.

Skriftlig spørsmål nr. 767 (2014-2015).
Datert 17.03.2015

Fra representanten Anniken Huitfeldt (Ap) til utenriksministeren:
Hvor mye utgjør bevilgningen til reisestøtte for kunstnere i 2015 sammenliknet med 2013?

Begrunnelse: Presentasjon av norsk kultur og støtte til norske kunstneres internasjonale virksomhet er viktig for å fremme kunstens egenverdi, men også for fremme av viktige verdier. I innstillingen til Meld.St.19 (2012-2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats, uttalte en enstemmig utenriks- og forsvarskomite:

«I et så internasjonalisert samfunn som dagens er det nødvendig for kulturen å få utfolde seg internasjonalt, få delta på den internasjonaliserte kulturarena, og hente og bidra med impulser til publikum overalt.»

Utenriksministerens svar:
Utenriksdepartementets reisestøtte til kunstnere gis gjennom de sju kunstfaglige organisasjonene som forvalter UDs delegerte støtteordninger på kunstfeltet.

I 2015 tas det sikte på at den totale bevilgningen til reisestøtte for kunstnere vil være 8.400.000 kroner (programområde 02). Det er ventet å utgjøre ca. 13 prosent av bevilgningen til kap. 115 - Næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål i 2015.

Størrelsen på bevilgningen kan bli endret som følge av lavere utgifter til andre planlagte formål. Det skjedde i 2014, da det ble gitt en ekstrabevilgning på 1.000.000 kroner til reisestøtte, utover den bevilgningen som ble foretatt i begynnelsen av året.

I 2013 utgjorde den totale bevilgingen til reisestøtte for kunstnere 12.077.000 kroner (programområde 02). Det utgjorde ca. 12,5 prosent av totalbevilgningen til kap. 115 – Kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål i 2013.

I tillegg bevilges det reisestøtte til et program med et utviklingspolitisk formål. Denne støtten gis over programområde 03, kap. 160, Sivilt samfunn og demokratiutvikling. I 2013 ble det bevilget 2.700.000 kroner til denne ordningen. Det tas sikte på at det bevilges ca. 2.400.000 kroner til ordningen i 2015. Det er en videreføring av beløpet fra 2014.

Til toppen