Historisk arkiv

TBU: 4,3 prosent lønnsvekst i 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2012 - foreløpig rapport. Fullstendig rapport offentliggjøres onsdag 22. februar.

Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2012 - foreløpig rapport. Fullstendig rapport offentliggjøres onsdag 22. februar. 

 

Last ned foreløpig rapport:

 

Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere år i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne. Utvalget presenterer dessuten en prognose for konsumprisveksten fra 2011 til 2012. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi. Rapporten bygger delvis på foreløpig statistikk og anslag for 2011. Deler av rapporten vil derfor bli oppdatert i slutten av mars, blant annet med tall for lønnsutviklingen for kvinner og menn.

 

Hovedpunkter i rapporten

Beregningsutvalget legger til grunn at den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2010 til 2011 for lønnstakere under ett var 4,3 prosent. For ansatte i de største forhandlingsområdene (ansatte i virksomheter som er medlemmer av arbeidsgiverorganisasjoner og ansatte i offentlig forvaltning inklusive helseforetakene) anslår utvalget veksten til 4¼ prosent. I 2011 var det mindre forskjeller i lønnsveksten mellom de store forhandlingsområdene enn i 2010. Lønnsveksten varierte mellom 3,6 prosent og 4,9 prosent.

Lønnsoverhenget til 2012 anslås i gjennomsnitt til 1¼ prosent for ansatte i de største forhandlingsområdene, om lag ¾ prosentpoeng lavere enn til 2011. Lønnsoverhenget til 2012 varierer fra ¾ prosent for ansatte i helseforetakene til 1¾ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.

Veksten i lederlønningene i 2011 i de næringene det foreligger lønnsstatistikk for, var med noen unntak høyere enn for lønnstakerne ellers i de samme næringene. For administrerende direktører og andre med lederfunksjoner i finanstjenester var lønnsveksten 16,4 prosent i 2011. I industrien var lønnsveksten for denne ledergruppen 8,7 prosent, mens den var 0,3 prosent i varehandel. Bonuser inngår i disse tallene, mens opsjons- og naturalytelser ikke er med.

Reallønn etter skatt for lønnstakere i gjennomsnitt anslås til å ha økt med 3 prosent fra 2010 til 2011, mot 1,1 prosent året før. Noe høyere lønnsvekst og klart lavere prisvekst i 2011 enn i 2010 trakk veksten i reallønn etter skatt opp.

Utvalget anslår en gjennomsnittlig konsumprisvekst på om lag 1¼ prosent fra 2011 til 2012. I 2011 var prisveksten 1,2 prosent. Usikkerheten i prisvekstanslaget for 2012 er blant annet knyttet til utviklingen i energiprisene, som ofte svinger sterkt gjennom året. Det er også stor usikkerhet knyttet til kronekursen, samt utviklingen i internasjonale råvarepriser.

Beregningsutvalget presenterer flere tallfestede indikatorer for å beskrive norsk næringslivs konkurransesituasjon internasjonalt. Flere av disse komponentene og særlig kostnadsindikatorer, peker i retning av en svekket situasjon for norske bedrifter de siste årene. Dette bildet står noe i motsetning til resultatene når det gjelder sysselsetting og faktisk produksjonsutvikling i Norge sammenliknet med i andre land. Mens en rekke aggregerte indikatorer for Norge fremstår som bedre enn for mange andre land så langt, innebærer det høye kostnadsnivået at bedriftenes konkurranseevne framover kan være usikker i deler av økonomien.

Den kostnadsmessige konkurranseevnen for industrien, målt ved relative timelønnskostnader i felles valuta, har svekket seg de siste årene. Fra 2010 til 2011 bidro høyere lønnskostnadsvekst i Norge enn hos handelspartnerne og en styrking av kronekursen til at de relative timelønnskostnadene i Norge målt i felles valuta økte med 3,7 prosent. Av dette bidro endringer i valutakursen med om lag 2 prosentpoeng.

Gjennomsnittlige timelønnskostnader for ansatte i industrien i Norge i 2011 var anslagsvis 55 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt av våre handelspartnere i EU, målt i felles valuta. For industriarbeidere alene anslås de norske timelønnskostnadene å ligge 57 prosent over handelspartnerne i EU.

 

Vedlegg

Tabell 1. Årslønnsvekst fra 2010 til 2011 og lønnsoverheng til 2012 i noen forhandlingsområder

Lønnsvekst i prosent fra 2010 til 2011

Lønnsoverheng i prosent til 2012

Industriarbeidere i NHO-bedrifter

Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter

Ansatte i Virke-bedrifter i varehandel

3,6

1,0

Ansatte i finanstjenester

4,9

1,3

Statsansatte

4

1

Kommuneansatte

1

Ansatte i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene

4,1

1,2

Ansatte i helseforetakene

4

¾

 

Tabell 2. Lønnsveksten fra 2010 til 2011 for administrerende direktører og ledere av små foretak i enkelte næringer.

Administrerende direktører1

Ledere av små foretak2

Lønnsvekst

Lønnsnivå3

Antall i utvalget 2011

Lønnsvekst

Lønnsnivå3

Antall i utvalget 2011

Industri

8,7

999 600

1 066

6,4

595 200

717

Bygg- og anlegg

1,1

742 800

674

2,1

572 400

998

Varehandel

0,3

729 600

2 930

1,0

466 800

7 058

IKT

5,6

1 088 400

918

11,9

780 000

290

Finanstjenester

16,4

1 676 400

645

-

-

-

Forretningsmessig tjenesteyting

5,6

842 400

337

3,9

573 600

336

  1. Administrerende direktører og andre med lederfunksjoner i foretak med 10 eller flere ansatte.
  2. Ledere av små foretak med færre enn 10 ansatte.
  3. Månedslønn per september/oktober ekskl. overtid*12. Lønnsbegrepet omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus.

 

Presentasjon 

Last ned Ådne Cappelens presentasjon fra pressekonferansen 20.02.2012 

 

Kontakt 

Kontaktperson for ytterligere opplysninger:
Utvalgets leder Ådne Cappelen, Statistisk sentralbyrå
Telefon 488 82 950 eller e-post adne.cappelen@ssb.no.