Høring om forslag til endringer i «bankforskriften»

Finansdepartementet har i dag sendt på høring Finanstilsynets forslag til endringer i forskrift 23. desember 1977 nr. 9386 om ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer («bankforskriften»).

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert eventuelle endringer i forskrift 23. desember 1977 nr. 9386 om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer («bankforskriften»).

Finanstilsynet foreslår i høringsnotatet at bankforskriften oppheves, og at forskrift av 24. august 2017 nr. 1277 om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv. (representasjonsforskriften) får anvendelse for finansforetak så langt den passer, med enkelte tilpasninger. Det foreslås at dette gjøres ved å innta en henvisning til representasjonsforskriften i finansforetaksforskriften.

Høringsfristen er 7. juni 2023.