TFO 2021

Stor interesse for videre leteaktivitet på norsk sokkel

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Olje- og energidepartementet tilbyr 53 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2021.

— Petroleumsnæringen bidrar med store inntekter, verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet. Derfor er det i dag gledelig å kunne tilby 53 nye utvinningstillatelser i de forhåndsdefinerte områdene. Videre leteaktivitet og nye funn er avgjørende når vi skal videreutvikle den norske petroleumsindustrien til det beste for hele landet, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en årlig leterunde i de mest modne områdene på norsk sokkel. De 53 utvinningstillatelsene som blir tilbudt i årets runde fordeler seg på Nordsjøen (28), Norskehavet (20) og Barentshavet (5). Totalt 28 ulike oljeselskaper, fra de store internasjonale selskapene til mindre norske leteselskaper, får tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene. 15 selskaper blir tilbudt ett eller flere operatørskap. Et forpliktende arbeidsprogram er knyttet til alle tillatelsene.

— Tildeling av leteareal er en bærebjelke i å legge til rette for et stabilt aktivitetsnivå på kontinentalsokkelen og for å nå hovedmålene i regjeringens petroleumspolitikk. Dagens arealtildeling er et viktig bidrag for å opprettholde leteaktiviteten fremover og for at vi kan gjøre nye, lønnsomme funn, sier Mjøs Persen.

Bakgrunn 

Før det kan tildeles tillatelser til petroleumsaktivitet i et område på norsk kontinentalsokkel, må området være åpnet for petroleumsvirksomhet. Det kan kun tildeles utvinningstillatelser i områder som er åpnet og tilgjengelig for petroleumsvirksomhet.

En utvinningstillatelse gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleum innenfor tillatelsens geografiske område. Utvinningstillatelser blir normalt tildelt gjennom konsesjonsrunder. I en konsesjonsrunde kunngjør departementet visse geografiske områder der selskapene kan søke om utvinningstillatelser. På bakgrunn av søknadene som kommer inn tildeles utvinningstillatelse til en gruppe selskaper på bakgrunn av saklige, objektive, ikke-diskriminerende og på forhånd kunngjorte kriterier. Departementet utpeker en operatør for hver utvinningstillatelse.

De årlige konsesjonsrundene TFO (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) ble innført i 2003. Målet var å best legge til rette for å påvise og utvinne lønnsomme ressurser i modne områder før eksisterende infrastruktur blir stengt ned. TFO-konsesjonsrundene skjer årlig og innenfor et forhåndsdefinert område. Dette gir selskapene forutsigbarhet om hvilke områder som det er mulig å søke på i TFO. Det legger til rette for jevnt påfyll av nytt leteareal for selskapene, noe som er viktig for å oppnå en effektiv utforskning i næringen. Over tid utvides TFO-området basert på petroleumsfaglige vurderinger av områdenes modenhet, og særlig av behovet for stegvis leting og utnyttelse av tidskritiske ressurser. I dag omfatter TFO-området størstedelen av åpnet, tilgjengelig leteareal på norsk kontinentalsokkel.

Utlysningen av TFO 2021, herunder utvidelse av TFO-området, ble sendt på offentlig høring med høringsfrist 16. april 2021. Konsesjonsrunden ble utlyst 9. juni med søknadsfrist for selskapene 8. september 2021. Ved søknadsfristens utløp hadde departementet mottatt søknader om tildeling av areal fra 31 selskaper.

Etter søknadsfristens utløp har søknadene vært til behandling som har resultert i den arealtildeling som nå kunngjøres.  

Lenker:

Tilbud gis til følgende selskaper (andeler/operatørskap):

Aker BP (15/7)

A/S Norske Shell (2/1)

Chrysaor (4/1)

Concedo (3/0)

ConocoPhillips (3/3)

DNO (10/3)

Equinor (26/12)

Idemitsu (3/0)

KUFPEC (1/0)

Longboat (1/0)

LOTOS (4/0)

Lundin (10/5)

M Vest (2/0)

Neptune (2/2)

OKEA (4/3)

OMV (3/1)

ONE-Dyas (3/0)

Pandion (3/0)

Petrolia NOCO (2/0)

PGNiG (4/3)

Source (2/0)

Spirit (7/2)

Suncor (2/0)

Sval (3/0)

TotalEnergies (1/0)

Vår Energi (10/5)

Wellesley (3/1)

Wintershall Dea (7/4)