TFO 2023: 62 nye utvinningstillatelser

Energidepartementet tilbyr selskapene 62 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel i konsesjonsrunden TFO 2023. I TFO 2022 ble det tildelt 47 utvinningstillatelser.

– Tildeling av nye tillatelser gjennom TFO-ordningen er en grunnplanke for fortsatt utvikling av norsk sokkel. Det er derfor svært positivt med så stor interesse for videre leteaktivitet. Det er viktig for sysselsetting, verdiskaping og for å legge til rette for at Norge forblir en stabil energileverandør til Europa, sier energiminister Terje Aasland.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en årlig leterunde i de mest modne områdene på norsk kontinentalsokkel. De 62 utvinningstillatelsene som blir tilbudt i årets runde fordeler seg på Nordsjøen (29), Norskehavet (25) og Barentshavet (8).

Totalt får 24 oljeselskaper tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene. 16 selskaper blir tilbudt ett eller flere operatørskap. Det er knyttet et forpliktende arbeidsprogram til alle tillatelsene.

– I fjor oppfordra jeg selskapene spesielt til å se på mulighetene i Barentshavet, og i år tilbyr vi over dobbelt så mange utvinningstillatelser der som i fjorårets runde. Det viser at flere selskaper har respondert positivt på dette og er sitt samfunnsansvar bevisst. Det å påvise mer gassressurser er viktig for lønnsomheten ved å øke gasseksportkapasiteten i Barentshavet, sier Aasland.

Bakgrunn

Før det kan tildeles tillatelser til petroleumsaktivitet i et område på norsk kontinentalsokkel, må området være åpnet for petroleumsvirksomhet. Det kan kun tildeles utvinningstillatelser i områder som er åpnet og tilgjengelig for petroleumsvirksomhet.

En utvinningstillatelse gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleum innenfor tillatelsens geografiske område. Utvinningstillatelser blir normalt tildelt gjennom konsesjonsrunder. I en konsesjonsrunde kunngjør departementet visse geografiske områder der selskapene kan søke om utvinningstillatelser. Utvinningstillatelsene tildeles en gruppe selskaper basert på søknader etter saklige, objektive, ikke-diskriminerende og på forhånd kunngjorte kriterier. Departementet utpeker en operatør for hver utvinningstillatelse.

De årlige konsesjonsrundene med tildeling i forhåndsdefinerte områder ble innført i 2003. Målet var å legge til rette for å påvise og utvinne lønnsomme ressurser i modne områder før eksisterende infrastruktur blir stengt ned. TFO-konsesjonsrundene skjer årlig og innenfor et forhåndsdefinert område. Dette gir selskapene forutsigbarhet om hvilke områder som det er mulig å søke på i TFO. Det legger til rette for jevnt påfyll av nytt leteareal for selskapene, noe som er viktig for å oppnå en effektiv utforskning i næringen. Over tid utvides TFO-området basert på petroleumsfaglige vurderinger av områdenes modenhet, og særlig av behovet for stegvis leting og utnyttelse av tidskritiske ressurser. I dag omfatter TFO-området størstedelen av åpnet, tilgjengelig leteareal på norsk kontinentalsokkel.

Utlysningen av TFO 2023, herunder utvidelse av TFO-området, ble sendt på offentlig høring med høringsfrist 7. mars 2023. Konsesjonsrunden ble utlyst 10. mai og selskapene hadde søknadsfrist 23. august 2023. Ved søknadsfristens utløp hadde departementet mottatt søknader om tildeling av areal fra 25 selskaper.

Etter søknadsfristens utløp har søknadene vært til behandling som har resultert i den arealtildelingen som nå kunngjøres.

Tilbud gis til følgende selskaper (andeler/operatørskap):

A/S Norske Shell (1/1)

Aker BP ASA (27/17)

Concedo AS (2/0)

ConocoPhillips Skandinavia AS (3/2)

DNO Norge AS (14/3)

Equinor Energy AS (39/14)

Harbour Energy Norge AS (1/1)

INPEX Idemitsu Norge AS (5/1)

KUFPEC Norway AS (2/0)

Lime Petroleum AS (1/0)

Longboat JAPEX Norge AS (1/0)

M Vest Energy AS (1/0)

Neptune Energy Norge AS (4/3)

OKEA ASA (3/1)

OMV (Norge) AS (6/6)

Pandion Energy AS (1/0)

Petrolia NOCO AS (2/1)

PGNiG Upstream Norway AS (10/1)

Source Energy AS (3/0)

Sval Energi AS (2/1)

TotalEnergies EP Norge AS (1/0)

Vår Energi ASA (16/4)

Wellesley Petroleum AS (1/1)

Wintershall Dea Norge AS (13/5)