Tildeling av letetillatelse etter lagringsforskriften

Olje- og energidepartementet offentliggjør i dag tilbud om en ny letetillatelse knyttet til CO2-lagring under lagringsforskriften på norsk kontinentalsokkel i Nordsjøen.

– Fangst og lagring av større mengder CO2 er viktig for å nå klimamålene og beholde industriarbeidsplasser i Norge og Europa. Tildelingen av denne nye tillatelsen bidrar til at Norge spiller en viktig rolle i etableringen av en kommersiell storskala CO2-lagring for europeiske utslippskilder, sier Olje- og energiminister Terje Aasland.

Denne letetillatelsen etter lagringsforskriften ligger i Nordsjøen øst for Sleipner Øst-feltet og tilbys til Sval Energi AS, Storegga Norge AS og Neptune Energy Norge AS.

Tillatelsen tilbys med et forpliktende arbeidsprogram med innlagte milepeler som sikrer rask og effektiv fremdrift, eller tilbakelevering av arealene hvis rettighetshaverne ikke gjennomfører lagringsprosjektet.

– Det er viktig at attraktivt lagringsareal blir tilgjengelig til selskaper som har konkrete industrielle planer som medfører et lagringsbehov. Jeg er glad for å kunne tilby denne letetillatelsen til tre nye selskap. Vi trenger flere aktører for å styrke utviklingen av CO2-lagring som en ny, viktig, kommersiell havnæring på norsk sokkel, fortsetter Aasland.

Mer informasjon, kart og arbeidsprogram på Oljedirektoratets nettsider.

Bakgrunn

Virksomhet rettet mot undersøkelse og leting etter undersjøiske reservoarer for lagring av CO2, samt utnyttelse, transport og lagring av CO2 i slike reservoarer på norsk kontinentalsokkel er regulert i lagringsforskriften (forskrift 5. desember 2014 nr. 1517).

Alle som skal drive slik lagringsvirksomhet trenger en tillatelse etter forskriften. I tillegg har Petroleumstilsynet den 20. februar 2020 fastsatt forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og lagring av CO2 på kontinentalsokkelen (CO2-sikkerhetsforskriften).

Norske myndigheter vil legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom lagring av CO2 på norsk sokkel. Selskaper som har den nødvendige kompetansen og som har konkrete, industrielle planer som medfører et lagringsbehov på kommersielt grunnlag kan søke Olje- og energidepartementet om en tillatelse tilpasset virksomhetens behov. Staten vil føre en forutsigbar, effektiv og fleksibel prosess for å gi industrielle aktører tilgang til aktuelle lagringsmuligheter. Områder som er aktuelle for tildeling vil bli utlyst blant annet for å sikre konkurranse.

I tråd med lagringsforskriften forventer departementet normalt å tildele en letetillatelse forut for tildeling av en utnyttelsestillatelse i et aktuelt område. Letetillatelser kan tildeles til ett eller flere kompetente selskaper. Dersom en tillatelse tildeles flere selskaper, vil departementet som hovedregel utpeke ett av selskapene som operatør.

Tildeling av letetillatelser vil normalt gjøres med et arbeidsprogram med én forpliktende fase og påfølgende betingede faser med beslutningspunkter for videreføring eller tilbakelevering av arealet til staten. Tilbakelevering gjør at andre interessenter med lagringsbehov kan søke tildeling av området. Arbeidsprogrammet vil normalt avsluttes med et krav om at selskapene tar en investeringsbeslutning om realisering av CO2-lager, og at de deretter innleverer plan for utbygging og drift (PUD) for lagringslokaliteten eller de tilbakeleverer området for letetillatelsen.