Tilskudd til dialog, debatt, samarbeid og kunnskapsutvikling på tros- og livssynsfeltet

Barne- og familiedepartementet utlyser 3,2 millioner kroner til dialogarbeid og tiltak som kan bidra til kunnskapsutvikling og debatt om tros- og livssynspolitiske spørsmål.

Tros- og livssynssamfunn, andre frivillige organisasjoner, lag, foreninger mv. samt kommuner kan søke om tilskudd. Flere aktører kan gå sammen om en søknad. Det lyses ut midler til:

  • Dialogarbeid – aktiviteter på eller tilknyttet tros- og livssynsområdet som kan fremme gjensidig forståelse og respekt for forskjeller og for felles verdier som samfunnet bygger på, som demokrati, rettsstat og menneskerettigheter.
  • Tiltak som kan bidra til kunnskapsutvikling og kompetanseheving om tros- og livssynspolitiske tema.
  • Tiltak som kan stimulere til økt samarbeid mellom kommuner og tros- og livssynssamfunnene for å fremme mangfold og inkludering og løse sosiale utfordringer.

For nærmere informasjon om hvilke tiltak som omfattes av ordningen, krav til søknaden og rapportering, vises det til forskriften for tilskuddsordningen.

Departementet vil tildele engangstilskudd i størrelsesorden
50.000–400.000 kroner.

Søknad med vedlegg bes sendt elektronisk til postmottak@bfd.dep.no

Dette søknadsskjemaet må benyttes.

Søknadsfristen er 1. juni 2024.