Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskudd til miljøvernsamarbeid med Russland i 2019

Klima- og miljødepartementet administrerer tilskuddsordningen til miljøvernsamarbeid med Russland etter fullmakt fra Utenriksdepartementet. Tilskuddsordningen er et sentralt virkemiddel i norsk nordområde- og russlandspolitikk. Målet med ordningen er å fremme samarbeid med Russland på miljøområdet, med særlig vekt på gjensidig utveksling av erfaring, kunnskap og kompetanse.

Mål for ordningen og målgruppe

Støtten til miljøvernsamarbeid er beregnet på samarbeidsprosjekter med tilknytning til Barentshavet, grenseområdene og Barentsregionen. Det legges vekt på koordinering og synergi med prosjekter under den norsk-russiske miljøvernkommisjonen og med miljøvernsamarbeidet under Barentsrådet og Arktisk råd.

Søkere kan være i offentlig og privat sektor, samt sivilt samfunn, som bidrar til at målene for tilskuddsordningen nås.

Tilskuddsmidlene er stilt til disposisjon på kap.post 118.70 Utenrikspolitiske satsinger, Nordområdetiltak, jfr. Prop 1 S (2018-2019) Utenriksdepartementet.

Hvilke type prosjekter kan få tilskudd

1. Norsk-russisk samarbeid og samarbeid i Barentsregionen

Det er særlig aktuelt å innvilge støtte til prosjekter som bidrar til:

 • Vern av miljøet i Barentshavet
 • Bevaring av naturmangfoldet i Barentsregionen
 • Grensenære miljøprosjekter
 • Reduksjon av forurensning, inkludert prosjekter rettet mot løsning av Barents miljø "hot spots" (alvorlige forurensningskilder i Barentsregionen)
 • Samarbeid om kulturminner
 • Samarbeid på klimaområdet
 • Aktiviteter anbefalt av den norsk-russiske arbeidsgruppen for samarbeid om forvaltning, overvåking og forskning knyttet til vill atlantisk laks i Finnmark og Murmanskregionen, jfr MoU mellom Norge og Russland av 30. september 2015.

2. Samarbeid med russiske partnere om marin forsøpling

Det er særlig aktuelt å innvilge støtte til:

 • Utveksling av kunnskap om marin forsøpling og mikroplast i Barentshavet
 • Kartlegging og overvåking av marin forsøpling og mikroplast i Barentshavet
 • Tiltaksrettede prosjekter som vil bidra til redusert forsøpling i Barentshavet
 • Holdningsskapende arbeid

3. Frivillige miljøvernorganisasjoners arbeid

Norske frivillige miljøvernorganisasjoner kan søke om støtte til samarbeid med russiske miljøvernorganisasjoner, med sikte på organisasjonsbygging og styrking av folkelig engasjement og oppmerksomhet om klima- og miljøspørsmål. Hovedvekt vil være på russisk del av Barentsregionen.

Mer om tilskuddsordningen

Regelverk for tilskuddsordningen finner du her.

Alle søknader vil bli vurdert opp mot EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte er publisert på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmesider.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Klima- og miljødepartementets søknadskjema for miljøvernsamarbeidet skal benyttes. Søkere bes sette seg grundig inn i veiledning for utfylling av søknadsskjemaet.

Søknadsfrist: 15. februar 2019. Søknader skal kun sendes elektronisk. Send søknadene til [email protected], med kopi til [email protected]. Husk tydelig beskrivelse av at det søkes om midler under ordningen ”Miljøvernsamarbeid med Russland”.

Med forbehold om Stortingets bevilgning og Utenriksdepartementets belastningsfullmakt, kan KLD innvilge støtte for prosjekter med en varighet på inntil tre år. Dersom det søkes om støtte til flerårige prosjekter, må søknaden også omfatte 2020 og 2021.

Spørsmål rettes til: 

Ingrid Lillehagen, tlf 22 24 58 77, e-post [email protected]
Anne Berteig, tlf 22 24 60 11, e-post [email protected]

Skjemaer:
Søknadskjema
Skjema for årsrapport

Annen informasjon:
Norsk-russisk miljøsamarbeid
Barentssamarbeidet

 

Til toppen