Tiltak for å skaffe flere boliger

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge må på kort tid være forberedt på å ta imot og bosette mange tusen ukrainere som er fordrevet fra hjemlandet sitt. En viktig forutsetning for å lykkes med bosettingen, er at det er tilgang på nok boliger. Regjeringen foreslår derfor blant annet å øke tilskudd til utleieboliger med én milliard kroner, for å støtte kommunene i deres arbeid med bosetting av ukrainere som får midlertidig beskyttelse i Norge.

Mange ukrainere kan bosettes i private leieboliger. Kommunene kan likevel også ha behov for å kjøpe boliger. Tilskudd til utleieboliger er det viktigste virkemidlet staten har for å støtte kommunene i dette. Regjeringen vil derfor øke rammen for tilskudd til utleieboliger betydelig. 

– Vi gir et kraftig løft i tilskudd til utleieboliger, og øker rammen med én milliard kroner. For å få fortgang i arbeidet, vil vi også øke tilskuddet i hvert boligprosjekt, slik at det dekker 30 prosent av investeringen. Dersom kommunene benytter seg av tilskuddet – som de har gjort tidligere når boligbehovet har vært stort – vil dette bidra til rask fremskaffelse av mange boliger, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Av ulike årsaker står det tomme boliger i en del kommuner. Dette gir et stort potensial for at mange boliger kan gjøres tilgjengelig, med en forholdsvis enkel istandsetting.

Regjeringen vil derfor midlertidig utvide formålet med tilskudd til utleieboliger så kommuner kan få tilskudd til å sette i stand tomme og ubrukte boliger. 

Tiltakene regjeringen foreslår bygger på velkjente virkemidler og godt boligsosialt arbeid i kommunene. De vil raskt kunne bidra til flere boliger til ukrainere, og samtidig kunne komme flere til gode på lengre sikt. De tilskuddsfinansierte boligene blir ikke øremerket ukrainere, og kommunene kan i etterkant disponere boligene til andre vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Raskere prosesser for bosetting

Regjeringen vil også foreslå endringer i plan- og bygningsloven slik at kommunene raskt og effektivt kan ta imot og bosette flyktninger fra Ukraina. 

–Jeg har allerede vedtatt en midlertidig forskrift om unntak fra byggesaksbehandling, for å sikre rask etablering av akuttinnkvartering. Jeg kommer også til å utvide forskriften til å omfatte omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, barnehager, skoler og midlertidig bruksendring av hytte til bolig, sier Gram.

For å kunne sikre raske og effektive prosesser, er det behov for mer omfattende unntak fra plan- og bygningsloven enn det den midlertidige forskriften gir grunnlag for. Departementet vil derfor fremme forslag om en midlertidig beredskapshjemmel i plan- og bygningsloven, slik at kommunene får større muligheter til å gi unntak fra plan- og bygningsloven. Kommunene vil da blant annet kunne gi unntak fra arealformål eller planbestemmelser. 

–Når det ikke er nødvendig med dispensasjon fra plan, vil det være enda enklere å kunne ta i bruk hytter som bolig, sier Gram. 

Forslaget vil også åpne for at kommunene kan gi unntak for oppføring av nye boliger, med enklere standard. Dette er boliger som senere vil kunne tas i bruk til for eksempel studentboliger. Lovforslaget vil inngå i et samlet høringsnotat, som sendes på høring av Justis- og beredskapsdepartementet i begynnelsen av april.