Toetasjerstog og triple togsett skal vurderes i utredning om regiontog med større kapasitet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Toget er viktig for at folk skal komme seg raskt og klimavennlig til jobb og skole. Den forventede etterspørselen etter togreiser tilsier at regiontogene på Østlandet på sikt ikke vil ha nok kapasitet om bord til å dekke behovet. For å utnytte kapasiteten i infrastrukturen bedre, skal Jernbanedirektoratet derfor se nærmere på ulike konsepter for togmateriell som kan møte den forventede økningen i togreiser. Triple togsett og dobbeltdekkere er blant alternativene som skal vurderes, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) om nytt togmateriell som kan øke kapasiteten i regiontogtilbudet på Østlandet. Det er spesielt på strekningene mellom Oslo og Gardermoen, Moss og Drammen at passasjerkapasiteten i togmateriellet er vurdert til å være for liten i forhold til den forventede etterspørselen.

Flere togkonsepter skal vurderes
I arbeidet med KVU-en skal Jernbanedirektoratet undersøke potensialet for å møte kapasitetsbehovet for regiontogene på Østlandet gjennom valg av togmateriell som for eksempel trippelsett, toetasjerstog og lange enkeltsett. I tillegg skal utredningen blant annet belyse ulike behov for investeringer i infrastruktur på banestrekningene, vurdere kostnader knyttet til bruk av større togmateriell, og undersøke hvordan dette materiellet kan gi større fleksibilitet i videreutviklingen av ruteplaner.

Videre fremdrift
Norske tog AS, Bane NOR og persontogselskapene er blant aktørene som skal involveres i arbeidet.   

Jernbanedirektoratet har frist til september 2023 med å ferdigstille KVU-en.

For flere opplysninger – se: