Totalberedskapsmeldinga kommer til Stortinget i 2024

Regjeringen har bestemt at det i 2024 skal legges frem en stortingsmelding om totalberedskap.

 – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever målrettede tiltak som styrker den sivile beredskapen i hele landet. Stortingsmeldingen vil analysere strategisk viktige problemstillinger, og presentere strategiske grep for arbeidet med motstandskraft og totalforsvar de neste fire årene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Meldingen skrives mens det er krig i Ukraina og vi står overfor en krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Hovedtema vil derfor være motstandskraft og totalforsvar: Norges samlede evne til å forebygge, ha beredskap for å håndtere sikkerhetspolitisk krise, væpnet konflikt eller situasjoner der krig truer.

– Motstandskraft avhenger av bidrag fra offentlige myndigheter, sivile og militære aktører, private virksomheter, frivillige aktører, det enkelte lokalsamfunn og den enkelte borger. Hele samfunnet må involveres, sier justis- og beredskapsministeren.

Totalberedskapskommisjonens NOU, og høringsinnspillene til denne, er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med meldingen. Kommisjonens ti hovedanbefalinger dekker et bredt spekter av temaer som alle er viktig for å styrke motstandskraften.

Arbeidet med meldingen koordineres med Forsvarsdepartementets arbeid med ny langtidsplan for forsvarssektoren.